KRONIKA Z LAT 1996-2006

 

26.08.1996 r.
 • Dekretem L.Dz. 1280/96/Ord Biskup Toruński Ks. dr Andrzej SUSKI na podstawie kan. 312 § 1 p. 3 KPK erygował z dniem 14 września 1996 r. publiczne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej oraz Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
 • Biskup Toruński Ks. dr Andrzej SUSKI zatwierdził i wprowadził w życie z dniem 14 września 1996 r. Statut Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
 • Dekretem L.Dz. 1281/96/Ord Biskup Toruński Ks. dr Andrzej SUSKI po myśli art. 5 i 35 p. 2 Statutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, zgodnie z kan. 317 § 1 KPK mianował z dniem 14 września 1996 r. Ks. mgra Marka BORZYSZKOWSKIEGO Diecezjalnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
 • Dekretem L.Dz. 1282/96/Ord Biskup Toruński Ks. dr Andrzej SUSKI po myśli art. 48 Statutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej mianował z dniem 14 września 1996 r. wszystkich księży proboszczów i administratorów parafii w Diecezji Toruńskiej asystentami kościelnymi Akcji Katolickiej w parafiach powierzonych ich duszpasterskiej pieczy. Równocześnie zostali oni poinstruowani, iż przed końcem m-ca września 1996 r. należy odbyć zebranie kandydatów Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (co najmniej 10 osób) oraz ustalić skład osobowy Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji każdego kandydata. Zebranie dokona wyboru trzech kandydatów na prezesa Zarządu. Imienna lista tych osób zostanie bezzwłocznie przesłana do Kurii w celu dokonania nominacji Prezesa Oddziału Parafialnego przez Ks. Biskupa Ordynariusza. Pozostały skład Zarządu (dwóch wiceprezesów, sekretarz, dwóch członków) wybiera swobodnie walne zebranie.
12.10.1996 r.

W Toruniu odbyło się Pierwsze Walne Zebranie mianowanych Prezesów Oddziałów Parafialnych Akcji Katolickiej tworzących Radę Diecezjalnego Instytutu. Dokonali oni wyboru trzech kandydatów na Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu. Spośród tych kandydatów Ks. Biskup Ordynariusz mianował Prezesem dra Jana Kostrzaka z parafii Św. Michała Archanioła (Toruń). W drodze wolnych wyborów Zebranie wyłoniło też pozostałych członków Zarządu, który ukonstytuował się w składzie:

 • mgr Iwona Owsiak z parafii MB Królowej Polski (Toruń II) -v-przewodnicząca,
 • mgr Piotr Bagiński z parafii Św. Tomasza Apostoła (Nowe Miasto Lub.) - viceprzewodniczący,
 • mgr Tadeusz Solecki z parafii Św. Antoniego (Toruń) - sekretarz,
 • mgr Piotr Frank z parafii Miłosierdzia Bożego (Toruń) - skarbnik,
 • mgr Kazimierz Trybulski z parafii Najśw. Serca PJ (Grudziądz) - członek,
 • mgr Wacław Jankowski z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP (Brodnica) - członek,
 • mgr Artur Szymczyk z parafii Nawiedzenia NMP (Lubawa) - członek
 • Stanisław Michałek z parafii Św. Marii Magdaleny (Orzechowo) - członek.
26.10.1996 r.
Zarząd DIAK podjął Uchwałę Nr 1/I/Z z dn.. w sprawie trybu przyjmowania członków i powoływania Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, ustalająca regulamin przyjmowania członków i powoływania Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
23.11.1996 r.

W wigilię niedzieli Chrystusa Króla, patronalnego święta Akcji Katolickiej w kościele Św. Michała Archanioła w Toruniu zwołano I Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. W ramach Zjazdu zwołano II część Zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu. Rada wyłoniła Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Barbara Śliwowska z parafii Św. Piotra i Pawła (Lembarg) - przewodnicząca,
 • Władysław Marcinkiewicz z parafii Opatrzności Bożej (Toruń III) - viceprzewodniczący,
 • Elżbieta Wiśniewska z parafii Św. Maksymiliana Kolbe (Świecie n/Osą) - sekretarz,
 • Dorota Lewandowska z parafii Św. Ap. Szymona i Judy (Wąbrzeźno) - członek,
 • Piotr Szczutkowski z parafii Św. Bartłomieja Apostoła (Mszano) - członek.

W związku z rezygnacją p. Kazimierza Trybulskiego z funkcji członka Zarządu przeprowadzono wybory uzupełniające. Na członka Zarządu jednogłośnie wybrano p. Romana Sadłowskiego z parafii Niepokalanego Serca NMP (Grudziądz).
Rada uchwaliła też Regulamin uiszczania składki członkowskiej w celu ujednolicenia jej wysokości, trybu wpłacania i podziału.

 

1-2.03.1997 r.
W Kościele Św. Michała Archanioła w Toruniu odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Prezesów POAK Rozważania na temat: Publiczne powinności wiernych świeckich prowadzili: dr A. Klauza, redaktor "Niedzieli", Ks. dr Cz. Kustra, Proboszcz parafii Św. Michała Archanioła w Toruniu, Ks. M. Borzyszkowski, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej i Ks. M. Smogorzewski, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.
15.06.1997 r.
Zarząd Diecezjalnego Instytutu podjął uchwałę stanowiącą, że każdy Oddział Parafialny Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej jest zobowiązany skierować na Studium Etyki Społecznej Diecezji Toruńskiej im. Pawła Włodkowica przynajmniej jednego ze swych członków.
30.08.1997 r.
Zarząd DIAK zorganizował spotkanie Prezesów Oddziałów Parafialnych Akcji Katolickiej miasta Torunia Poruszono problem uczestnictwa Oddziałów w organizacji Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej, planowanego na 13.09.97 w Toruniu.
13.09.1997 r.

W kościele Św. Michała Archanioła w Toruniu członkowie Akcji Katolickiej uczestniczyli w I Diecezjalnym Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Myślą przewodnią Kongresu było hasło tegorocznego Kongresu Eucharystycznego Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. W formie refleksji, świadectw i modlitwy rozważano następujące tematy:

 • Przez chrzest zaproszeni do przymierza z Bogiem,
 • Słowo Chrystusa żywe i skuteczne dziś,
 • Liturgia Kościoła działaniem Pana,
 • Chrystus w świecie, małżeństwie i rodzinie.
19.09.1997 r.

Zarząd DIAK zorganizował kolejne spotkanie Prezesów Oddziałów Parafialnych Akcji Katolickiej miasta Torunia. Poruszono następujące tematy:

 • Diecezjalne Studium Etyki – zadania dla Akcji Katolickiej,
 • Współpraca Akcji Katolickiej z Caritasem,
 • Toruński Przegląd Filmów Religijnych,
 • Formy współpracy Zarządów Oddziałów Parafialnych miasta Torunia.
15.09.1997 r.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zorganizował przedwyborczą debatę z kandydatami na posłów i senatorów z następujących ugrupowań politycznych:

 • Akcja Wyborcza Solidarność,
 • Polskie Stronnictwo Ludowe,
 • Ruch Odbudowy Polski,
 • Unia Prawicy Rzeczypospolitej,
 • Unia Wolności.
18.10.1997 r.
Odbyło się zebranie Zarządu DIAK. Poruszono problem przygotowania dorocznego Walnego Zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
22.11.1997 r.
W Kościele pw. Św. Michała Archanioła w Toruniu.odbył się II Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Po Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa, został wygłoszony wykład poświęcony celom i zadaniom Akcji Katolickiej oraz dyskusja programowa.
6.12.1997 r.
Odbyło się kolejne zebranie Zarządu DIAK poświęcone przygotowaniu dorocznego Walnego Zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
17.01.1998 r.
W Kościele Św. Michała Archanioła w Toruniu odbyło się II Walne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Zostało przedstawione Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium i dyskutowano nad programem działania na rok następny.
7.02.1998 r.
Zarząd DIAK zorganizował spotkanie Prezesów Oddziałów Parafialnych Akcji Katolickiej miasta Torunia. Tematem zebrania było uczestnictwo Oddziałów toruńskich w organizacji Wieczorów Dialogu Społecznego.
16.02.1998 r.
Przez 9 kolejnych miesięcy Oddziały Parafialne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej uczestniczyły w Nowennie dziękczynnej za 20 lat pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Celem Nowenny była modlitwa w intencji Ojca Św, oraz refleksja nad Jego nauką. Tematy spotkań i czytania mszalne opracował Diecezjalny Asystent Kościelny.
28.02.1998 r.
W kościele pw. Św. Katarzyny w Brodnicy odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia’98 dla członków Akcji Katolickiej rejonu brodnickiego. Ks. Bączkowski, Asystent Akcji z Diecezji Pelplińskiej, mówił o doświadczeniach w pracy nad organizacją Akcji Katolickiej w swojej Diecezji, natomiast dr Jerzy Matyjek z Torunia rozważał na temat NAWRACAJMY SIĘ I WIERZMY W EWANGELIĘ. Rozważania poprzedziła Msza Św., pod przewodnictwem ks. prał. Bolesława Lichnerowicza.
2.03.1998r.
Zarząd DIAK zainicjował Wieczory Dialogu Społecznego: cykl spotkań i dyskusji na temat aktualnych problemów życia społeczno-politycznego kraju i regionu. W zamyśle Zarządu Wieczory winny stać się miejscem spotkań i obywatelskiej debaty przedstawicieli różnych środowisk opiniotwórczych naszego regionu, a także władzy: ustawodawczej, rządowej i samorządowej. Zarząd wychodził z przesłanek, że ta inicjatywa będzie skuteczną formą przełamania społecznej apatii, owocując coraz szerszym kręgiem ludzi twórczo i aktywnie uczestniczących w życiu publicznym. W pierwszym Wieczorze wystąpił Ks. Bp. Tadeusz Pieronek, Sekretarz generalny Episkopatu Polski, który mówił na temat Kościół Katolicki w Polsce po konkordacie - nadzieje i zagrożenia.
7.03.1998 r.
W kościele pw. Św. Józefa w Toruniu odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia’98 dla członków Akcji Katolickiej rejonu toruńskiego. Prof. dr hab. Marian Grabowski, filozof z Torunia, wygłosił rozważania na temat CZŁOWIEK WIARY W PRZESTRZENI PUBLICZNEGO ŻYCIA, a ks. dr Grzegorz Noszczyk, Asystent Akcji w Diecezji Sosnowieckej mówił o społecznych aspektach działania członka Akcji Katolickiej w oparciu o nauczanie Jana Pawła II. Mszę Św. odprawił dziekan rejonu toruńskiego ks. prał. Bogdan Górski.
14.03.1998 r.
W kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia’98 dla członków Akcji Katolickiej rejonu grudziądzkiego. Dr Jerzy Matyjek z Torunia w rozważaniach zatytułowanych NAKAZ NA DZISIAJ wzywał do nawrócenia, które dokonuje się przez Mękę Chrystusa, a ks. Teodor Lenkiewicz, Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej mówił na temat AKCJA KATOLICKA – SZANSE, NADZIEJE, ZAGROŻENIA. Mszę Św. odprawił ks. inf. Tadeusz Nowicki, dziekan rejonu grudziądzkiego.
2.04.1998 r.
W toruńskim Dworze Artusa odbyło się drugie spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego. Prof. Adam Strzembosz, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego rozważał temat Problemy i zagrożenia polskiego wymiaru sprawiedliwości.
4.04.1998 r.
Zarząd DIAK podjął Uchwałę powołującą Zespół ds. Programu Formacyjnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, proponując udział intelektualistom spoza Akcji (prof. M. Grabowski, prof. I. Mikołajczyk).
17.05.1998 r.
W Kościele Akademickim uroczyście otwarto wystawę fotograficzną "KAPŁAN" poświęconą Słudze Bożemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce zorganizowaną przez Zarząd DIAK z inspiracji Ks. Bpa Jana Chrapka. Wystawa została przygotowana w kwietniu 1985 r. przez p. Tadeusza Karolaka, ówczesnego redaktora Przeglądu Katolickiego. Umieszczono ją wtedy na tyłach ołtarza w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Wystawa ta to pierwszy, w miarę pełny ślad upamiętniający sylwetkę Kapłana, którego imię poznał cały świat. Podczas uroczystości otwarcia ekspozycji odmówiono modlitwę i złożono kwiaty w miejscu uprowadzenia Księdza Jerzego w Górsku i przed obeliskiem przy hotelu "Kosmos" w Toruniu.
Po zakończeniu ekspozycji toruńskiej wystawa eksponowana była w Grudziądzu.
8.06.1998 r.
Odbyło się pierwsze zebranie Zespołu ds. Programu Formacyjnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
18.09.1998 r.

Zespół ds. Programu Formacyjnego Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej zakończył pracę i przedstawił jej rezultaty Ks. Biskupowi Ordynariuszowi. Uzgodniono, że:

 • scenariusz formacji będzie zbieżny ze scenariuszem Kościoła (1999 - rok Ojca Św., 2000 - rok Ducha Św., 2001 - rok Chrystusa),
 • formację przeprowadzą liderzy - aktywiści POAK, uprzednio zaliczywszy kurs nowej ewangelizacji (Filipa) - w rejonach,
 • Zespół przygotuje materiały dla POAK zgodnie ze scenariuszem formacji.
28.09.1998 r.
W Kościele Św. Michała Archanioła w Toruniu odbyło się spotkanie z uczestnikami zorganizowanego przez Zarząd DIAK konkursu diecezjalnego "Moje Spotkania z Ojcem Świętym" i uroczystość wręczenia nagród laureatom. W spotkaniu uczestniczył ks. bp dr Jan Chrapek. Celem konkursu było uczczenie ważnego dla całego Kościoła jubileuszu XX lat pontyfikatu Jana Pawła II, oraz pogłębienie naszej wiedzy i refleksji nad istotą nauczania Piotra naszych czasów. Na konkurs nadesłano 25 prac. Przyznano 2 główne nagrody (pielgrzymka do Rzymu 16 października br.). Wydano okolicznościowy Biuletyn Nr 5 Moje spotkania z Ojcem Świętym (nr 5), którego pierwsze egzemplarze powędrowały do Rzymu wraz z laureatami, którymi zostali: p. Bogusław Stefan Misiewicz (godłoVIR, praca TU ES PETRUS) i p. Maria Jadwiga Wiadrowska (godło STUDENTKA, praca NAJWIĘKSZĄ RADOŚCIĄ JEST NIESPODZIEWANE)
7.11.1998 r.
Dr Jan Kostrzak, który niedawno został powołany na stanowisko dyrektora Urzędu Celnego w Toruniu, złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu. Ks. Biskup Ordynariusz Andrzej Suski ze zrozumieniem przyjął tę rezygnację, powołując dekretem z dn. 7 listopada br. na stanowisko Prezesa dotychczasowego Sekretarza Tadeusza Soleckiego.
Zarząd DIAK obradujący w dn. 7.11.98 powierzył funkcję Sekretarza Wacławowi Jankowskiemu (Brodnica), dotychczasowemu członkowi Zarządu.
21.11.1998 r.
W kościele pw. Św. Józefa w Toruniu odbył się III Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Organizatorem Zjazdu był Zarząd DIAK i miejscowy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Zjazd rozpoczął się Mszą św. koncelebrowaną przez Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Suskiego wraz z grupą ok. 30 proboszczów - Asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Po Mszy św. miała miejsce uroczystość podziękowania dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Diecezjalnego Instytutu dr Janowi Kostrzakowi. Ks. Bp Ordynariusz uhonorował byłego Prezesa medalem "Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej. Uczestnicy Zjazdu wysłuchali dwóch wykładów. Prof. Marian Grabowski mówił o znaczeniu etyki społecznej we współczesnym świecie a Ks. Kan. Jan Jakubiak, ojciec duchowny Diecezji Toruńskiej rozważał, jaka powinna być duchowość członka Akcji Katolickiej.
1.12.1998 r.
W toruńskim Dworze Artusa odbyło się trzecie spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego. Abp. Szymon, Ordynariusz Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Sekretarz Generalny Episkopatu Prawosławnego Kościoła Autokefalicznego w Polsce podzielił się refleksją na temat Współczesne Prawosławie.
4.01.1999 r.
Odbyło się zebranie przedstawicieli Wydziału Kultury UM, Prezesów toruńskich POAK i innych zaproszonych do współpracy organizacji poświęcone programowi imprez i przedsięwzięć kulturalnych związanych z wizytą Ojca Św. w Toruniu.
17.01.1999 r.
W kościele pw. Św. Michała Archanioła w Toruniu odbyło się II Walne Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Przedstawiono Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu, dyskutowano nad planem działalności w roku następnym. Przeprowadzono wybory uzupełniające członka Zarządu i delegatów do Rady Krajowej.
17.02. 1999 r.
W toruńskim Dworze Artusa odbyło się czwarte spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego z JE Ks. Biskupem Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Michałem Warczyńskim na temat Kościół Ewangelicki dzisiaj.
13.03.1999 r.

W kościele pw. Św. Józefa w Toruniu odbył się Wielkopostny Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Miał on na celu duchowe przygotowanie członków Akcji Katolickiej do czerwcowej pielgrzymki Ojca Świętego. Rozpoczął się Mszą Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego. Po Mszy uczestnicy udali się do kaplicy św. Klemensa, gdzie wysłuchali:

 • Apelu Ks. Daniela Adamowicza, Dyrektora Toruńskiego Centrum "Caritas", odpowiedzialnego ze strony kościelnej za aspekt informacyjny pielgrzymki, w sprawie mobilizacji parafii przed pielgrzymką Ojca Św.
 • Przedłożenia red. Marcina Przeciszewskiego (KAI) pt. "Uwagi na temat Sytuacji Kościoła w Polsce w przededniu wizyty Ojca Świętego",
 • Przedłożenia Ks. prof. Piotra Niteckiego (WSD Wrocław) pt. "Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II: Pójść odważnie do świata, kłaść podwaliny pod przyszłość".

Po przedłożeniach odbyła się dyskusja..Dzień skupienia zakończył się nabożeństwem Eucharystycznym.

23.03.1999 r.
W toruńskim Dworze Artusa odbyło się piąte spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego z Zastępcą Komendanta Głównego Policji Gen. Ireneuszem Wachowskim na temat Bezpieczeństwo na co dzień i od święta.
19.04.1999 r.
W toruńskim Dworze Artusa odbyło się szóste spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego. Wieczór miał formę dyskusji panelowej na temat encykliki papieskiej Wiara i rozum. W dyskusji udział wzięli czołowi polscy filozofowie: Prof. Prof. Marian Grabowski, Jacek Jadacki, Jerzy Perzanowski, O. Prof. Jan Andrzej Kłoczowski OP, O. Prof. Jacek Salij OP, JM Ks. Prof. Andrzej Szostek MIC. Wieczór był imprezą towarzyszącą Sympozjum organizowanemu przez Instytut Filozofii UMK i WSD na temat papieskiej encykliki.
10.04.1999 r.
Odbyło się kolejne zebranie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, na którym Zarząd m.in. zajął stanowisko wobec Uchwały Nr 1 Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie składek członkowskich.
7-9.05.1999 r.

W Toruniu odbyła się Panorama Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Toruńskiej, mająca stanowić element duchowej integracji i przygotowania mieszkańców Diecezji na przyjazd Ojca Świętego. W ramach Panoramy Akcja Katolicka wspomagała organizacyjnie następujące przedsięwzięcia:

 • Przegląd chórów Diecezji Toruńskiej
 • Konkurs młodych twórców na temat BÓG W MOIM ŻYCIU
 • Przegląd Muzyki Chrześcijańskiej pod hasłem POKÓJ-MIŁOŚĆ-POJEDNANIE
 • Konkurs fotograficzny pt. "Ojciec Święty w Toruniu".
7.06.1999 r.

Papież Jan Paweł II w Toruniu. W tym historycznym spotkaniu z Ojcem Św. we wspólnej modlitwie podczas nabożeństwa czerwcowego na toruńskim lotnisku uczestniczyła większość członków Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Prezes DIAK został uhonorowany uczestnictwem w procesji z darami, niosąc monstrancję - dar w imieniu wszystkich ruchów i stowarzyszeń.

Przed pielgrzymką Zarząd DIAK prowadził szeroką akcję informująco-mobilizującą terenowe Parafialne Oddziały. Współpracując z Caritas, udzielił szczegółowych instrukcji w zakresie wystroju świątyń, domów, ulic, miejsc użyteczności publicznej oraz informacji o dostępności i zasadach dystrybucji akcesoriów dekoracyjnych. Ponad 90% POAK aktywnie uczestniczyła w wystroju swych parafii na tę podniosłą okoliczność. Członkowie Akcji Katolickiej brali udział w dniach skupienia i modlitewnych czuwaniach przed pielgrzymką.

3.07.1999 r.
Odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu DIAK. Analizowano udział Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej w pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny, omawiano aspekty organizacyjne Nowenny dziękczynnej Akcji Katolickiej "Ojciec Święty zostaje z nami".
16.10.1999 r.
Rozpoczęła się Nowenna dziękczynna za duszpasterską wizytę Papieża w diecezji i beatyfikację ks. Stefana Frelichowskiego, pod hasłem "Ojciec Święty zostaje z nami". Nowenna zakończy się w czerwcu 2000 r. w rocznicę pielgrzymki. Zadaniem Nowenny jest przybliżenie i utrwalenie nauki Papieża podczas ostatniej pielgrzymki. Diecezjalny Asystent Kościelny przygotował propozycje do rozważań podczas nowenny. Proponując Oddziałom Parafialnym odprawianie Nowenny, Zarząd miał intencję, aby nie ostygły serca po czerwcowych wzruszeniach, aby nauka Ojca Świętego głoszona do Polaków podczas ostatniej pielgrzymki mogła zakiełkować w naszych sercach, przeniknąć do umysłów i zadomowić się na stałe w naszej rzeczywistości.
3.11.1999 r.
W toruńskim Dworze Artusa odbyło się siódme spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego. z JE Ks. Bp Janem Chrapkiem, Ordynariuszem Diecezji Radomskiej, Koordynatorem prac przygotowawczych wizyty apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II na temat Pielgrzym Nadziei (refleksje nad fenomenem pontyfikatu Papieża-Polaka w przededniu nowego tysiąclecia).
6.11.1999 r.
Odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu DIAK. Dyskutowano nad projektem sprawozdania Zarządu za ubiegły rok, projektem planu działania na następny rok, i nad organizacją Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rady DIAK.
27.11. 1999 r.
W Kościele Św. Michała Archanioła w Toruniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Przedstawiono sprawozdanie Zarządu z działalności własnej i Parafialnych Oddziałów w okresie ostatniego roku udzielono Zarządowi absolutorium.
W związku z upłynięciem 3-letniej kadencji odbyły się wybory nowych władz diecezjalnych i przyjęcie programu działania na rok następny.
W związku z objęciem przez Ks. Marka Borzyszkowskiego funkcji Dyrektora Grudziądzkiego Oddziału Caritas ks. Biskup odwołał go z funkcji Asystenta Akcji Katolickiej, mianując na to stanowisko .ks dra Wiesława Łużyńskiego, wykładowcę WSD w Toruniu.
Spośród trzech kandydatów wybranych przez Zebranie ks. Biskup nominował na Prezesa Zarządu DIAK p. Piotra Franka (otrzymał on także największe poparcie delegatów), dotychczasowego Skarbnika Zarządu DIAK, a także Skarbnika Krajowej Rady Akcji Katolickiej (KIAK). Wiceprezesami Zarządu zostali: p.p. Piotr Bagiński z Działdowa (dotychczasowy wiceprezes) i Jerzy Przybylski z Grudziądza. Sekretarzem został p. prof. Wacław Bała z Torunia, funkcję skarbnika powierzono p. Wacławowi Jankowskiemu z Brodnicy (ostatnio sekretarzowi DIAK). Do Zarządu weszli też jako członkowie: dotychczasowy prezes p. Tadeusz Solecki i aktualny wiceprezes Zarządu KIAK p. Wiesław Smereczyński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został p. Jan Biesek z Torunia, a członkami - p.p. Anna Jankowska (Toruń), Jan Kostrzak (Toruń), Jan Cichon (Toruń) i Piotr Szczutkowski (parafia Mszano).
3.12.1999 r.
W Auli Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się ósme spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego. Gościem Wieczoru była Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Pani Prof. dr Alicja Grześkowiak, która mówiła na temat Obrona życia: zadanie na nowe tysiąclecie.

11.03, 18.03, 01.04 2000 r.

Wielkopostne Dni Skupienia'2000 w rejonach: Brodnica, Grudziądz, Toruń. Przedmiotem rozważań były wykłady: ks. dra Zbigniewa Wanata: Chrześcijanin człowiekiem sumienia w świetle nauczania Jana Pawła II oraz ks. dra Wiesława Łużyńskiego: Chrześcijanie wobec liberalnej demokracji

1 - 3.12.2000 r.

W kościele pw. Św. Józefa w Toruniu odbyły się Dni Formacyjne dla Akcji Katolickiej. Zajęcia prowadzone przez Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe z Gdyni przebiegały pod hasłem Między kopciuszkiem a gwiazdorem - kreowanie wizerunku katolickiego lidera.

03.03, 10.03, 24.03. 2001 r.

Wielkopostne Dni Skupienia'2001 Brodnica, Grudziądz, Toruń. Ks. dr Krzysztof Krzemiński mówił na temat Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem wczoraj, dziś i na wieki, ks. dr Zbigniew Wanat - Przebaczenie - temat nie tylko na Wielki Post a ks. dr Wiesław Łużyński - Kultura a prawdziwa ekologia ludzka

17 - 20.05.2001 r.

 W Warszawie odbył się VIII Tydzień Społeczny, w którym uczestniczyli przedstawiciele Akcji Katolickiej z naszej Diecezji.

16.06.2001 r.

 VI Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
13.10.2001 r. 

W sobotę, 13.10.01 w Toruniu a następnego dnia w Grudziądzu wystartowała Szkoła Liderów: cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom kształtowania stosunków między­ludz­kich, budowania wspólnot i liderowania w grupach. Szkolenie prowadzi Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe z Gdyni. Program zawiera następujące tematy: uczestnictwo w mediach, komunikacja międzyludzka, animacja małej grupy, subkultury młodzieżowe, aktywizowanie ludzi w grupie i motywowanie do wspólnej pracy, etapy rozwoju grupy oraz kontakt i współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, budowanie wspólnoty i wspólna wizja, style liderowania i podejmowania decyzji w grupie.
Szkołę Liderów zorganizował Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Prowadzona bardzo dynamicznie kampania informacyjna przyniosła owoce: zgłosiło się ponad dwa razy więcej chętnych niż planowana ilość miejsc. Dlatego organizatorzy już dziś myślą o kontynuacji tego przedsięwzięcia.
Na inaugurację szkolenia w Toruniu, które odbywać się będzie w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej, przybył Ordynariusz Diecezji Toruńskiej JE Ks. Bp Andrzej Suski. Kierując słowo do uczestników, powiedział, że wyzwania stojące przed Kościołem na początku nowego Milenium jak nigdy dotąd domagają się aktywności osób świeckich w działalności ewangelizacyjnej. Przypomniał znamienne słowa z dokumentu Christifideles Laici: Bierność, która zawsze była nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności (ChL,3). Nowa ewangelizacja prowadzona we współczesnym świecie wymaga jednak od laikatu specjalnego przygotowania. Kościół potrzebuje świeckich przywódców - liderów świadomych swej roli w społeczeństwie, dysponujących umiejętnościami, jakie daje współczesna wiedza: formułowania argumentów, obrony własnego zdania, aktywnego słuchania, negocjacji, umiejętności korzystania z informacji. Dlatego tak potrzebna jest ta inicjatywa Akcji Katolickiej, z której mogą skorzystać nauczyciele, katecheci, przywódcy ruchów i stowarzyszeń. Ksiądz Biskup podziękował Akcji Katolickiej za tę inicjatywę. Swe wystąpienie zakończył sentencją Tacyta: „kto zaczął, połowy dokonał”. Życzył uczestnikom szkolenia, aby z powodzeniem zrealizowali tę „drugą połowę” ku pożytkowi własnemu i Kościoła.
Pierwsze zajęcia, poświęcone dylematom i stylom liderowania, poprowadził o. Wojciech Żmudziński SJ, biblista i pedagog, autor książki „Biblijni liderzy”.
 Zajęcia będą odbywać się co miesiąc, aż do czerwca. Dla nauczycieli szkolenie jest sposobnością do podniesienia w sposób udokumentowany kwalifikacji zawodowych, ponieważ Centrum Arrupe jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej.

16.05.2002 r. 

Po dłuższej przerwie, w czwartek, 16 maja w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wieczory Dialogu Społecznego zorganizowane przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Gościem Wieczoru był prof. dr hab. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Trybunału Konstytucyjnego poprzedniej kadencji, który wygłosił wykład na temat „Prawa człowieka: utopia czy rzeczywistość?”

18.01.2003 r.

W kościele pw. Św. Józefa w Toruniu odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Zostało przedstawione Sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu DIAK i Komisji Rewizyjnej, udzielono absolutorium i wyłoniono nowe władze. Kandydatami na prezesa zostali: Wiesław Smereczyński z Działdowa, Jan Cichon z Torunia i Janusz Tyrjan z Grudziądza. W skład Zarządu weszli ponadto Tadeusz SoleckiHenryk Beszczyński , Lidia Gliwa (wszyscy z Torunia) oraz Piotr Bagiński z Działdowa.

05.02.2003 r.

Ks. Bp dr Andrzej Suski Ordynariusz Diecezji Toruńskiej mianował Wiesława Smereczyńskiego z Działdowa Prezesem Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej na trzecią kadencję. Ksiądz Biskup przyjął nowy Zarząd. Omówiono cele i kierunki działania Akcji w III kadencji.  Następnie odbyło się pierwsze zebranie  Zarządu DIAK, na którym ukonstytuował się on w następujący sposób: wiceprezesi: Tadeusz Solecki z Torunia i Janusz Tyrjan z Grudziądza, sekretarz: Henryk Beszczyński z Torunia, skarbnik: Lidia Gliwa z Torunia, członkowie: Piotr Bagiński z Działdowa i Jan Cichon z Torunia.
Wiesław Smereczyński
ma 42 lata, jest nauczycielem, od 10 lat pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości. Jest działaczem Akcji Katolickiej od momentu jej reaktywowania. W latach 1997-2002 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej. Wraz z żoną Alicją (również nauczycielką) ma syna i córkę w wieku gimnazjalnym. 
Nowy Zarząd zapowiada kontynuację działań formacyjnych organizacji a także ożywienie działalności w zakresie problematyki społecznej. Dotyczy to upowszechnienia katolickiej nauki społecznej, aktywności katolików świeckich w warunkach demokracji liberalnej. Akcja chce również wziąć udział – jako obiektywny i bezstronny pośrednik - w kampanii informacyjnej wobec perspektywy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Akcja Katolicka chce zacieśnić współpracę z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi szczególnie w zakresie działań na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, pomocy rodzinom i ubogim.
Zarząd zapowiada wznowienie cyklu pod nazwą Wieczory Dialogu Społecznego – spotkań ze znanymi i interesującymi ludźmi, uznanymi autorytetami w wielu dziedzinach życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego kraju i regionu.

15,22,29.03.2003 r.

W Brodnicy, Grudziądzu i Toruniu odbyły się doroczne Wielkopostne Dni Skupienia Akcji Katolickiej. Przedmiotem rozważań były wykłady: Ks. Tomasza Dutkiewicza Spór o Europę sporem o człowieka i Ks. Wiesława Łużyńskiego Kompetencje społeczne Kościoła wobec integracji Polski z Unią Europejską.

08.04.2003 r.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej diecezji Toruńskiej po dłuższej przerwie wznowił spotkania w ramach cyklu zatytułowanego  Wieczory Dialogu Społecznego. Gościem Wieczoru, który odbył się we wtorek, 8 kwietnia w Centrum Dialogu Społecznego, był Ksiądz Biskup Piotr Jarecki, Wikariusz Generalny Archidiecezji Warszawskiej, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej w Polsce. Poprowadził on rozważania na bardzo aktualny temat „Polityka w stylu chrześcijańskim” inspirowane nauczaniem społecznym Kościoła a w szczególności syntezą nauk arcybiskupa Mediolanu kard. Martiniego dokonaną przez bardzo głośnego we Włoszech myśliciela, jezuitę o. Bartolomeo Sorge.Współgospodarzem spotkania, które miało miejsce w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej w Toruniu był Ksiądz Biskup Józef Szamocki, Sufragan Toruński.

Polityka rozumiana jako sposób urządzenia całości jest jedna – powiedział na wstępie Ks. Bp Piotr Jarecki. - Natomiast różne są metody jej uprawiania. Ateista będzie ją prowadził inaczej, makiawelista inaczej. Można także mówić o metodzie inspirowanej wiarą – ja to nazywam polityką w stylu chrześcijańskim, ściślej - polityką prowadzoną w stylu chrześcijańskim.
Wystąpienie Dostojnego Gościa zostanie opublikowane w jednym z najbliższych numerów Biuletynu RAZEM

26.06.2003 r.

26 czerwca br. w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej w Toruniu odbyło się jedenaste spotkanie w ramach cyklu  Wieczory Dialogu Społecznego. Gościem Wieczoru  była Pani dr Maria Smereczyńska, pełnomocnik ds. rodziny w rządzie Jerzego Buzka. Wieczór odbył się. Pani Maria Smereczyńska przedstawiła swe refleksje nad kondycją rodziny we współczesnym świecie.

29.04.2004

Odszedł JAN KOSTRZAK
29 kwietnia 2004 r. po ciężkiej chorobie odszedł do Pana dr Jan Kostrzak, pierwszy Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Pogrążony w smutku Zarząd DIAK zwraca się do wszystkich członków i sympatyków o modlitwę w intencji Jana, którego zasługi na polu tworzenia i działalności naszej organizacji są ogromne.
Pogrzeb śp. Jana Kostrzaka odbył się we wtorek, 4 maja na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu.
Fotografie z życia i pochówku Jana Kostrzaka są na stronie GALERIA

28.01.2005

28 stycznia br. w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej w Toruniu odbyło się trzynaste spotkanie w ramach cyklu  Wieczory Dialogu Społecznego. Gościem Wieczoru  był Pan Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Łodzi, który podzielił się swymi przemyśleniami na temat manowców polityki socjalnej państwa. Temat rozważania brzmiał Pułapka socjalna.

05.02.2005

POŚWIĘCENIE SZTANDARU AKCJI KATOLICKIEJ
5 lutego o godz. 10.00 w Bazylice św. Janów w Toruniu miało miejsce podniosłe wydarzenie w historii Akcji Katolickiej naszej Diecezji. W obecności członków zarządu Diecezjalnego Instytutu, prezesów Oddziałów Parafialnych i członków tej organizacji, JE ks. Bp. Andrzej Suski, Ordynariusz Toruński dokonał poświęcenia sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Podczas uroczystej okolicznościowej Mszy św. ks. Biskup wygłosił homilię, w której zaznaczył, że sztandar jest co prawda tylko symbolem, ale ważnym i potrzebnym dla kultywowania tradycji i zachowania tożsamości organizacji. Wskazał także obszary, w których Akcja powinna wykazać szczególną aktywność. Podstawowym i fundamentalnym zadaniem Akcji Katolickiej – powiedział – jest duchowa formacja katolików świeckich.

05.02.2005

Po uroczystości poświęcenia sztandaru odbyło się doroczne Zebranie Sprawozdawcze Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, gdzie ksiądz biskup, już w bardziej kameralnej atmosferze, podzielił się z prezesami Parafialnych Oddziałów refleksjami na temat potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed Kościołem, zwłaszcza zaś przed działającymi w nim organizacjami, na czele których stoi Akcja Katolicka.

W trakcie zebrania Prezes Zarządu DIAK Wiesław Smereczyński przedstawił sprawozdanie za ostatni rok działalności, a Skarbnik Lidia Gliwa – sprawozdanie finansowe. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Marcinkiewicz zarekomendowała zebranym przyjęcie tych sprawozdań, zaś podsumowania działalności Zarządu w roku sprawozdawczym dokonał Diecezjalny Asystent Kościelny ks. dr Wiesław Łużyński. Przedstawione zostało także kalendarium działania na rok bieżący, które, po dyskusji i uwzględnieniu wynikających z niej wniosków, zostało przyjęte przez zebranych.

Miniony rok dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej naszej diecezji minął pod znakiem zgodnej, systematycznej pracy. Niewątpliwie na czoło dokonań wysuwa się wykonanie sztandaru organizacji. W szeroko zakrojonej akcji dystrybucji cegiełek na ten cel wzięło udział ponad 50 Oddziałów Parafialnych. Dzięki temu zaangażowaniu i ofiarności udało się w krótkim czasie cel zrealizować.

Zarząd kontynuował też organizację spotkań w ramach cyklu Wieczory Dialogu Społecznego. W okresie sprawozdawczym gośćmi Wieczorów byli: Ks. bp. Piotr Jarecki, pani Maria Smereczyńska, ks. prof. Waldemar Chrostowski i, ostatnio, p. Jerzy Kropiwnicki. Wieczory odbywają się w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej w Toruniu.

Do tradycji przeszła także coroczna Nowenna Akcji Katolickiej, inaugurowana na jesieni a kończąca się w czerwcu. Ostatnia Nowenna, pod hasłem „Do końca ich umiłował”, była poświęcona refleksjom nad tekstami homilii Jana Pawła II  wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1987 r. Nowenna jest doskonałym sposobem formacji nie tylko członków Akcji, lecz i zainteresowanych, niezrzeszonych parafian, a także okazją do pełniejszej integracji Oddziałów Parafialnych.