STRONA GŁÓWNA
BIULETYNY "RAZEM"BIULETYN "RAZEM" nr 1

SPIS TREŚCI
SŁOWO WSTĘPNE BISKUPA TORUŃSKIEGO
STATUT
Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

DOKUMENTY BISKUPA TORUŃSKIEGO
związane z powołaniem Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

DOKUMENTY KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
związane z apostolstwem świeckich

DOKUMENTY KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
związane z Akcją Katolicką


SŁOWO WSTĘPNE BISKUPA TORUŃSKIEGO

Z radością witam pierwszy numer Biuletynu Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej "Razem". W tytułowym słowie Biuletynu trafnie wyraża się istota Akcji Katolickiej, która polega na współpracy świeckich i duchownych w hierarchicznym apostolacie Kościoła. Trzeba być razem i wspólnie działać. Wspólne działanie w Kościele pasterzy i świeckich, mocą Ducha Świętego i w imię Ewangelii, w jedności z następcami apostołów, zwie się ewangelizacją czyli akcją stanowiącą rację istnienia Kościoła.
Biuletyn "Razem" służy utrwalaniu tej jedności w .służbie ewangelizacji podejmowanej przez Akcję Katolicką Diecezji Toruńskiej i jej Diecezjalny Instytut. Zamieszczane materiały mają na celu ożywianie ducha apostolskiego, ukazywanie dróg nowej ewangelizacji na rozległych polach życia Kościoła we współczesnym świecie, pomoc w organizowaniu struktur i wypracowywaniu metod ewangelizacyjnych przy udziale świeckich, zrzeszonych w Akcji Katolickiej, a także inspirowanie świeckich do konkretnych działań apostolskich w łączności z hierarchią kościelną.
Pierwszy numer Biuletynu dokumentuje fundamenty Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Jest on niejako otwarciem źródeł dla jej członków, którzy znajdą w aktach prawnych i wskazaniach Kościoła motywację oraz ukierunkowanie swoich działań. Przeświadczony, że cele Akcji Katolickiej będą realizowane RAZEM, we wspólnocie wszystkich członków, serdecznie błogosławię rozpoczętej działalności Instytutu Diecezjalnego.

Toruń, dnia 14 września 1996 r.


STATUT AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

1. Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej, zwana również dalej Akcją Katolicką, jest po myśli kan. 312 § 1 pkt 3 KPK publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez Biskupa Toruńskiego (Dekret z dnia 26 sierpnia 1996 r., L.dz.1280/96/Ord.), działającym na terenie Diecezji Toruńskiej, a w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej jest organizacją kościelną (art. 34 ust. 1).

2. Akcja Katolicka rządzi się niniejszym statutem zatwierdzonym przez Biskupa Toruńskiego.

Art. 2.

Akcja Katolicka posiada osobowość prawną.

Art. 3.

Siedzibą władz Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej jest Toruń, stolica diecezji.

Art. 4.

Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej działa pod zwierzchnictwem Biskupa Toruńskiego (por. kan. 315 KPK).

Art. 5.

Biskup Toruński sprawuje opiekę nad działalnością Akcji Katolickiej w diecezji przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

Art. 6.

Osoby pełniące funkcję prezesa w Akcji Katolickiej nie mogą jednocześnie sprawować kierowniczych stanowisk w partiach politycznych (kan. 317 par. 4 KPK).

Art. 7.

Akcja Katolicka jako nowe stowarzyszenie katolików świeckich o właściwym sobie charyzmacie, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi, zwłaszcza działającymi na terenie diecezji.

Art. 8.

1. Patronem Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej jest św. Wojciech.

2. Świętem Akcji Katolickiej jest niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.

Art. 9.

Akcja Katolicka posiada sztandar i odznaki organizacyjne oraz posługuje się pieczęciami: okrągłą i podłużną, z napisem Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej.
 

Rozdział II

Cel i działalność Akcji Katolickiej

Art. 10.

1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

2. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
a. pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego wiernych oraz ukierunkowanie ich na zadania apostolskie;
b. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
c. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej;
d. kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Art. 11.

Akcja Katolicka prowadzi:

1. działalność oświatową, wychowawczą i wydawniczą;
2. działalność kulturalną i informacyjną w szczególności przy użyciu środków przekazu;
3. działalność dobroczynną;
4. działalność turystyczno-sportową;
5. działalność gospodarczą.
 

Rozdział III

Członkowie Akcji Katolickiej, ich prawa i obowiązki
 

Art. 12.

Wśród członków Akcji Katolickiej wyróżnia się:
1. zwyczajnych;
2. wspierających.

Art. 13.

1. Zwyczajnym członkiem Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
2. Przyjęcie do Akcji Katolickiej poprzedza odbycie rocznego stażu kandydackiego. W uzasadnionych przypadkach staż kandydacki może zostać skrócony.
3. Zwyczajny członek Akcji Katolickiej może należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom nauki społecznej Kościoła.

Art. 14.

1. Warunkiem przyjęcia na członka Akcji Katolickiej jest pisemne oświadczenie o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej, skierowane do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia na członka Akcji Katolickiej oraz skrócenia stażu kandydackiego podejmuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu na wniosek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zawierający opinię parafialnego Asystenta Kościelnego.

Art. 15.

Członkom zwyczajnym Akcji Katolickiej przysługuje:

1. udział w działalności podejmowanej przez Akcję Katolicką;
2. czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Akcji Katolickiej.

Art. 16.

Do obowiązków zwyczajnych członków Akcji Katolickiej należy:
1. realizowanie statutowych celów Akcji Katolickiej;
2. przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Akcji Katolickiej oraz stosowanie się do uchwał jej władz;
3. uiszczenie składki członkowskiej, ustalonej przez Walne Zebranie Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w ramach preliminarza budżetowego i zatwierdzonej przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 17.

Członkiem wspierającym Akcji Katolickiej może być:
1. osoba fizyczna;
2. osoba prawna;
3. zrzeszenia katolickie nie posiadające osobowości prawnej.

Art. 18.

Członkom wspierającym Akcji Katolickiej przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Akcję Katolicką.

Art. 19.

Członkiem Akcji Katolickiej nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem (kan. 316 par. 1 KPK).

Art. 20.

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie do właściwego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;
2. wykluczenia z Akcji Katolickiej uchwałą Zarządu Diecezjalnego Instytutu w razie naruszenia przepisów statutu lub regulaminów, z zachowaniem prawa rekursu do Biskupa Toruńskiego.
 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna  

Art. 21.

Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są:
1. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej;
2. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
 

A. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

Art. 22.  

Organami Akcji Katolickiej w Diecezji Toruńskiej są:
1. Rada Diecezjalnego Instytutu;
2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu;
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 23.

1. W skład Rady Diecezjalnego Instytutu wchodzą prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.
2. Biskup Toruński może powołać do Rady innych członków Akcji Katolickiej działającej w diecezji.

Art. 24.

W zebraniach Rady Diecezjalnego Instytutu uczestniczy bez prawa głosowania:
1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu;
2. Diecezjalny Asystent Kościelny.

Art. 25.

Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

Art. 26.

1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zebrania zwołuje Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu a z jego mandatu wiceprezes. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeb lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/4 członków Rady Diecezjalnego Instytutu. Zebranie Rady powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.
3. Jeżeli urząd prezesa Diecezjalnego Instytutu nie jest obsadzony Zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny przy Instytucie Diecezjalnym.

Art. 27.

1. Uchwały Rady Diecezjalnej Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Głosowanie jest jawne, w sprawach personalnych - tajne.

Art. 28.

Do kompetencji Rady Diecezjalnej należy:
1. wybór członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, z zastosowaniem art. 30 statutu;
2. wybór Komisji Rewizyjnej;
3. wybór dwóch delegatów do Rady Krajowej Instytutu Akcji Katolickiej;
4. uchwalanie programów działania Akcji Katolickiej w diecezji w uzgodnieniu z Biskupem Diecezjalnym;
5. uchwalanie preliminarza budżetowego Akcji Katolickiej diecezji;
6. ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w diecezji;
7. udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu;
8. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
9. podejmowanie uchwał w formie oświadczenia lub wniosku w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w diecezji.

Art. 29.

W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:
1. prezes;
2. dwóch wiceprezesów;
3. sekretarz;
4. skarbnik;
5. czterech członków.

Art. 30.

1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu mianuje Biskup Diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Diecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.
2. Pozostały skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu wybiera Rada Diecezjalnego Instytutu ze swego grona.
3. Zarząd Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Art. 31.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu pod przewodnictwem prezesa kieruje działalnością Akcji Katolickiej w diecezji.

Art. 32.

Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką działającą w diecezji.

Art. 33.

Do kompetencji Zarządu Diecezjalnego Instytutu w szczególności należy:
1. wykonywanie uchwał Rady Diecezjalnej Instytutu;
2. opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w diecezji;
3. zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej działającej w diecezji;
4. przygotowywanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej w diecezji;
5. powoływanie uchwałą Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;
6. koordynacja i kontrola działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej;
7. składanie rocznych sprawozdań z działalności Akcji Katolickiej w diecezji, z wydatków, zebranych danin i ofiar Biskupowi Toruńskiemu, Radzie Diecezjalnej Instytutu oraz Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
8. współpraca z Zarządem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej;
9. współpraca z zarządami innych stowarzyszeń diecezjalnych.

Art. 34.

1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej składa się z pięciu członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    a. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
    b. występowanie do Rady i Zarządu Diecezjalnego Instytutu z wnioskami pokontrolnymi oraz z żądaniem usunięcia uchybień;
    c. składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności Radzie Diecezjalnej Instytutu;
    d. występowanie do Rady Diecezjalnej Instytutu z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu Diecezjalnego Instytutu;
    e. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnej Instytutu.

Art. 35.

1. Akcja Katolicka w Diecezji Toruńskiej posiada Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność stowarzyszenia z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków stowarzyszenia oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej mianuje Biskup Toruński.
3. Diecezjalny Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 36.

1. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej dotyczącej spraw wiary i moralności.
2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.
3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Biskup Diecezjalny.
4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.
 

B. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Art. 37.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje uchwałą Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Art. 38.

Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są:
1. Walne Zebranie;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 39.

W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Akcji Katolickiej zamieszkały na terenie parafii.

Art. 40.

Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne. Do sposobu zwoływania Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio art. 26 statutu.

Art. 41.

Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 27 statutu.

Art. 42.

Do kompetencji Walnego Zebrania członków Parafialnego Oddziału należy:
1. wybór członków Zarządu Parafialnego Oddziału, z zastosowaniem art. 44 statutu;
2. wybór Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;
3. uchwalanie preliminarza budżetowego Parafialnego Oddziału;
4. ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w parafii;
5. udzielenie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału;
6. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału;
7. podejmowanie uchwał w formie stanowiska lub apelu w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w parafii.

Art. 43.

W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:

1. prezes
2. dwóch wiceprezesów;
3. sekretarz;
4. skarbnik;
5. dwóch członków.

Art. 44.

1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje Biskup Diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego.
2. Pozostały skład Parafialnego Oddziału wybiera Walne Zebranie spośród swego grona.
3. Zarząd Parafialnego Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

Art. 45.

Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Art. 46.

Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy:
1. kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii;
2. opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym;
3. zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
4. przygotowanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego;
5. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katolickiej w parafii;
6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
7. składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału z wydatków, zebranych danin i ofiar Walnemu Zebraniu i Radzie Diecezjalnego Instytutu;
8. wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków Akcji Katolickiej;
9. wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i współ- praca z nim;
10. współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.

Art. 47.

1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z trzech członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 34 pkt 2 statutu.

Art. 48.

1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej posiada Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność Oddziału z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków oraz czuwa nad czystością doktryny.
2. Parafialnym Asystentem Kościelnym jest mianowany przez Biskupa Diecezjalnego z zasady proboszcz parafii, lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan.
3. Parafialny Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, w Walnym Zebraniu i Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału.

Art. 49.

1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu, Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału w sprawach dotyczących wiary i moralności.
2. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się odpowiednio art. 36 statutu.
 

Rozdział V

Zasady sprawowania funkcji i tworzenia sekcji środowiskowych

Art. 50.

Działalność organów Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej w sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem określają regulaminy uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Biskupa Diecezjalnego.

Art. 51.

Kadencja wszystkich organów i funkcji w Akcji Katolickiej trwa trzy lata.

Art. 52.

1. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
2. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

Art. 53.

1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, Zarząd Parafialnego Oddziału oraz poszczególni członkowie tych Zarządów mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Biskupa Diecezjalnego.
2. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Rady Diecezjalnej Instytutu oraz poszczególnych członków tej Rady.

Art. 54.

1. Zarząd Diecezjalnego Instytutu za zgodą Biskupa Diecezjalnego może tworzyć środowiskowe sekcje diecezjalne.

2. Działalność sekcji jest nadzorowana przez Zarząd Diecezjalny Instytutu.

Rozdział VI

Majątek Akcji Katolickiej
 

Art. 55.

Majątkiem Akcji Katolickiej są ruchomości, nieruchomości i dochody z praw majątkowych.

Art. 56.

Majątek Akcji Katolickiej tworzą:
1. składki członkowskie;
2. darowizny;
3. spadki i zapisy;
4. dochody z własnej działalności gospodarczej;
5. dochody z ofiarności publicznej organizowanej za zgodą Biskupa Diecezjalnego.

Art. 57.

W sprawach finansowych Akcję Katolicką reprezentują oraz są zdolni do zaciągania zobowiązań majątkowych i odpowiadają za decyzje finansowe:
1. na szczeblu diecezjalnym prezes lub zastępca i skarbnik;
2. na szczeblu parafialnym prezes lub zastępca i skarbnik.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Akcji Katolickiej

Art. 58.

Statut Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej może zmienić Biskup Toruński z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Diecezjalnego Instytutu uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.

Art. 59.

1. Akcję Katolicką w diecezji lub parafii może rozwiązać Biskup Diecezjalny z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, uchwalony większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej wyznacza Biskup Diecezjalny.
3. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w diecezji majątek Diecezjalnego Instytutu przechodzi na własność diecezji bez odpowiedzialności za zobowiązania.
 

Niniejszy Statut zatwierdzam i wprowadzam w życie z dniem 14 września 1996 r.
Toruń, dnia 26 sierpnia 1996 roku
 
Biskup Toruński

 


 


DOKUMENTY BISKUPA TORUŃSKIEGO
ZWIĄZANE Z POWOŁANIEM AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ


BISKUP TORUŃSKI 

DEKRET BISKUPA TORUŃSKIEGO
ERYGUJĄCY AKCJĘ KATOLICKĄ DIECEZJI TORUŃSKIEJ
ORAZ INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Wśród różnych zrzeszeń i form działalności apostolskiej katolików świeckich, Sobór Watykański II wyróżnia Akcję Katolicką, określaną jako współpracę świeckich w apostolacie hierarchicznym (DA 20) i stanowiącą urząd w Kościele (DM 15).

Na potrzebę reaktywowania tego zrzeszenia w Polsce wskazuje Ojciec Święty Jan Paweł II: "Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nawo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna" (Przemówienie do biskupów polskich z wizytą "ad limina", 12 stycznia 1993 r., 3).

Po myśli tych wskazań, na podstawie kan. 312 § 1 p. 3 KPK, eryguję z dniem 14 września 1996 r. publiczne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej oraz Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Zgodnie z kan. 313 KPK, Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej staje się osobą prawną i otrzymuje misję do realizacji celów, które sama sobie wyznaczyła w imieniu Kościoła.

W swej działalności Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej kieruje się normami prawa kościelnego o publicznych stowarzyszeniach wiernych (kan. 312-320 KPK), własnym Statutem oraz odnośnymi przepisami Statutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Akcję Katolicką Diecezji Toruńskiej zawierzam Patronce Kościoła; Toruńskiego, Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

Toruń, dnia 26 sierpnia 1996 r., w uroczystość NMP Częstochowskięj.
L.dz. 1280/96/Ord.


26 sierpnia 1996 roku


BISKUP TORUŃSKI 
1281 /96/Ord.
 

Czcigodny
Ks. mgr Marek BORZYSZKOWSKI
Toruń

Po myśli art. 5 i 35 p. 2 Statutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, zgodnie z kan. 317 § I KPK, z dniem 14 września 1996 roku mianuję Czcigodnego Księdza

Diecezjalnym Asystentem Kościelnym
Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Do statutowych zadań Księdza Asystenta należy zapewnienie łączności tego stowarzyszenia z biskupem diecezjalnym, troska o właściwą formację członków stowarzyszenia oraz czujność nad czystością doktryny.
Szczegółowe uprawnienia Księdza Asystenta są określone w odnośnych przepisach Statutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej (art. 35 p. 3 i 36).
Nowym zadaniom diecezjalnym dla dobra Kościoła Toruńskiego towarzyszę modlitwą i serdecznym błogosławieństwem
 


26 sierpnia 1996 roku

BISKUP TORUŃSKI 
1282/96/Ord.

  DEKRET

Po myśli art. 48 Statutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. z dniem 14 września 1996 roku mianuję wszystkich księży proboszczów i administratorów parafii w Diecezji Toruńskiej asystentami kościelnymi Akcji Katolickiej w parafiach powierzonych ich duszpasterskiej pieczy.
Zadania i uprawnienia kościelnego asystenta Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej określone są odnośnymi przepisami Statutu (art. 48 i 49).
Na współpracę z laikatem w hierarchicznym apostolacie Kościoła serdecznie Księżom Asystentom błogosławię


DOKUMENTY KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
ZWIĄZANE Z APOSTOLSTWEM ŚWIECKICH

SOBÓR WATYKAŃSKI II
Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium":

Ludzie świeccy zrzeszeni w Ludzie Bożym i ustanowieni w jednym Ciele Chrystusowym pod jedną Głową, kimkolwiek są powołani są do tego, aby jako żywe członki ze wszystkich sił swoich, jakie otrzymali z dobrodziejstwa Stworzyciela i z łaski Odkupiciela, przyczyniali się do wzrastania Kościoła i do jego ustawicznego uświęcania.
Apostolstwo świeckich jest uczestnictwem w samej zbawczej misji Kościoła i do tego właśnie apostolstwa sam Pan przeznacza wszystkich przez chrzest i bierzmowanie. Dzięki sakramentom, a szczególnie dzięki świętej Eucharystii, udzielana jest i podtrzymywana owa miłość Boga i ludzi, która jest duszą całego apostolstwa. Ludzie świeccy zaś szczególnie powołani są do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocą stać się on może solą ziemi. Tak oto każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał, staje się świadkiem i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła "według miary daru Chrystusowego" (Ef 4,7).
Oprócz tego apostolatu, który jest zadaniem wszystkich w ogóle chrześcijan, ludzie świeccy mogą być także powoływani w różny sposób do bardziej bezpośredniej współpracy z apostolatem hierarchii, na wzór owych mężów i niewiast, co pomagali Pawłowi w głoszeniu Ewangelii wielce się trudząc w Panu (por. Flp 4,3; Rz 16,3nn). Ponadto zdatni są do tego, aby hierarchia przybierała ich do pomocy w wykonywaniu pewnych zadań kościelnych służących celowi duchowemu.
Na wszystkich tedy świeckich spoczywa zaszczytny obowiązek przyczyniania się do tego, aby Boży plan zbawienia coraz bardziej rozszerzał się na wszystkich ludzi wszystkich czasów i wszystkich miejsc na ziemi. Toteż wszędzie powinna dla nich stać otworem droga, aby w miarę sił swoich i stosownie do aktualnych potrzeb i oni także uczestniczyli pilnie w zbawczym dziele Kościoła (KK 33).
 


Dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes divinitus ":

W osiągnięciu tego wszystkiego bardzo ważną rolę odgrywają i na szczególną opiekę zasługują świeccy, to znaczy ci chrześcijanie, którzy włączeni w Chrystusa przez chrzest, żyją w świecie. Właściwym ich bowiem zadaniem jest, aby napełnieni duchem Chrystusowym ożywiali, niby zaczyn, sprawy doczesne od wewnątrz i kierowali nimi tak, by zawsze działy się po myśli Chrystusa.
Nie wystarcza jednak, żeby lud chrześcijański był obecny i zorganizowany wśród jakiegoś narodu; nie wystarcza też, żeby spełniał apostolstwo dobrego przykładu. Jest on na to ustanowiony i na to obecny, aby współobywatelom niechrześcijanom głosić Chrystusa słowem i czynem i pomagać im do pełnego przyjęcia Chrystusa.
Jednakże do założenia Kościoła i do rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej konieczne są różne urzędy; powoływane przez Boga spośród wiernych, winny one doznawać od wszystkich troskliwego poparcia i czci. Zalicza się do nich urząd kapłanów, diakonów i katechistów oraz Akcję Katolicką. A również zakonnicy i zakonnice pełnią obowiązujące ich posłannictwo zakorzeniania i umacniania w duszach Królestwa Chrystusowego oraz rozszerzania go przez modlitwy czy dzieła apostolskie (DM 15).
 


Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem ":

Kilkadziesiąt lat temu w wielu krajach świeccy, coraz gorliwiej poświęcający się apostolstwu, zorganizowali różne formy działalności i zrzeszyli się w różne stowarzyszenia, które, zachowując ścisłą łączność z hierarchią, dążyły i dążą do celów prawdziwie apostolskich. Spośród nich lub także spośród podobnych dawniejszych instytucji należy wymienić przede wszystkim te, które choć różne stosowały metody, przyniosły jednak Królestwu Chrystusa bardzo obfite owoce i które słusznie zalecane i popierane przez papieży i wielu biskupów, otrzymały od nich miano Akcji Katolickiej i często określane były jako współpraca świeckich w apostolacie hierarchicznym.
Te formy apostolstwa, niezależnie od tego, czy noszą nazwę Akcji Katolickiej czy inną, a spełniające w naszych czasach doniosłe funkcje apostolskie, powstają z zespolenia następujących czynników charakterystycznych:
a) Bezpośrednim celem tego rodzaju organizacji jest apostolski cel Kościoła w zakresie ewangelizacji i uświęcania ludzi oraz urabiania na modłę chrześcijańską ich sumienia, by w ten sposób przepoić duchem ewangelicznym różne społeczności i środowiska.
b) Świeccy współpracując we właściwy sobie sposób z hierarchią, przynoszą swoje doświadczenie i przyjmują odpowiedzialność za kierownictwo tymi organizacjami, za rozeznanie warunków, w jakich ma się prowadzić działalność duszpasterską Kościoła, oraz za planowanie i realizację programu działania.
c) Świeccy działają w zjednoczeniu na wzór żywego organizmu, by w ten sposób dobitniej podkreślić wspólnotę Kościoła i spotęgować skuteczność apostolstwa.
d) Świeccy, czy to samorzutnie się poświęcając, czy też zaproszeni do działania i bezpośredniej współpracy z apostolstwem hierarchicznym, prowadzą działalność pod zwierzchnim kierownictwem samej hierarchii, która może nawet zatwierdzić tę współpracę przez wyraźne udzielenie im mandatu.
Organizacje, które zdaniem hierarchii posiadają wszystkie te cechy, należy uważać za Akcję Katolicką, chociaż zależnie od potrzeb miejscowych czy narodowych przybierają różne formy i nazwy.
Święty Sobór gorąco zaleca te instytucje, ponieważ odpowiadają one bez wątpienia potrzebom apostolskim Kościoła w wielu krajach. Zachęca kapłanów i świeckich w nich współpracujących, by wyżej wymienione cechy charakterystyczne coraz bardziej wprowadzali w życie i zawsze współpracowali po bratersku ze wszystkimi innymi formami apostolstwa w Kościele (DA 20).


OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
Posynodalna Adhortacja Apostolska "Christifideles laici"

Formy uczestnictwa zrzeszonego

Komunia kościelna, obecna i twórcza w działaniu poszczególnych osób, swój specyficzny wyraz znajduje w zrzeszonej działalności katolików świeckich, czyli takiej, w której solidarnie i w sposób odpowiedzialny uczestniczą oni w życiu i misji Kościoła.
W czasach najnowszych zjawisko zrzeszania się katolików świeckich ożywiło się i przybrało charakter szczególnie zróżnicowany. Jeśli bowiem zrzeszanie się wiernych zawsze było zjawiskiem w jakiś sposób obecnym w historii Kościoła, o czym świadczą po dziś dzień rozmaite bractwa, trzecie zakony i stowarzyszenia, to niezwykłe ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło w czasach najnowszych, kiedy to powstały i rozszerzyły się liczne i bardzo zróżnicowane formy zrzeszeń: stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy. Możemy wręcz mówić o nowej epoce zrzeszeń katolików świeckich. Istotnie, obok zrzeszeń tradycyjnych, a niekiedy wprost z ich korzeni wyrosły nowe ruchy i stowarzyszenia, o specyficznym charakterze i celach: wielkie jest bowiem bogactwo i wielorakie zasoby, którymi Duch Święty ożywia Kościół; wielkie też są zdolności organizacyjne i wspaniałomyślność laikatu".
Zrzeszenia laikatu często znacznie się między sobą różnią pod względem organizacji, linii i metod wychowawczych oraz pola działania. Istnieje wszelako wśród nich powszechna i głęboka zbieżność celu, który je ożywia, a którym jest odpowiedzialne uczestnictwo w misji Kościoła głoszącego Ewangelię Chrystusa jako źródło ludzkiej nadziei i odnowy społecznej.
Zrzeszanie się świeckich w celu realizowania zadań duchowych i apostolskich posiada wiele motywów i jest odpowiedzią na wiele zapotrzebowań. Wyraża się w tym bowiem społeczna natura człowieka oraz realizuje potrzeba poszerzenia zakresu i skuteczności jego działań. W rzeczywistości wpływ "kulturowy", będąc źródłem i bodźcem, ale także owocem i znakiem wszelkich innych przemian w środowisku i społeczeństwie, może zaistnieć tylko dzięki działaniu nie tyle jednostek, co "podmiotu społecznego", to jest jakiejś grupy, wspólnoty, zrzeszenia bądź ruchu. Znajduje to szczególne potwierdzenie w obrębie społeczeństwa pluralistycznego i rozczłonkowanego - z jakim stykamy się obecnie na całym świecie - oraz w sytuacjach szczególnie złożonych i trudnych. Z drugiej strony, rozmaite formy zrzeszonej działalności świeckich, właśnie w świecie zsekularyzowanym, stanowią wyjątkowo cenną pomoc dla wielu ludzi w prowadzeniu chrześcijańskiego życia zgodnego z wymaganiami Ewangelii oraz w zaangażowaniu misyjnym i apostolskim.
Ale poza tym wszystkim istnieje też głęboka racja natury teologicznej, która uzasadnia i implikuje zrzeszanie się świeckich: przyczyna eklezjologiczna, wyraźnie uznana przez Sobór Watykański 1I, widzący w apostolstwie zespołowym oznak wspólnoty i jedności Kościoła w Chrystusie".
Jest to "znak", który winien się ujawniać poprzez "komunię" zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych różnego rodzaju zrzeszeń, w szerszym kontekście chrześcijańskiej wspólnoty. Ta właśnie racja eklezjologiczna z jednej strony tłumaczy przysługujące świeckim "prawo" do zrzeszania się, z drugiej zaś wskazuje na potrzebę "kryteriów" rozstrzygających o kościelnej autentyczności danych zrzeszeń.
Sprawą pierwszej wagi jest uznanie wolności zrzeszania się świeckich w Kościele. Wolność ta jest autentycznym prawem. które nie jest jakiegoś rodzaju ustępstwem ze strony władzy, ale wywodzi się z Chrztu, jako sakramentu, który wzywa świeckich do aktywnego udziału w komunii i w misji Kościoła. Sobór mówi o tym bardzo wyraźnie: "Zachowując należyty stosunek do władz kościelnych, mają świeccy prawo zakładać stowarzyszenia, kierować nimi i wstępować do już istniejących". Prawo to zapewnione jest również w przepisach nowego Kodeksu: "Wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywienia chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów".
Jest to zatem wolność uznana i zagwarantowana przez władzę kościelne i można z niej korzystać zawsze i tylko w komunii Kościoła. Dlatego prawo świeckich do zrzeszania się pozostaje w istotnym odniesieniu do życia komunii i do misji samego Kościoła (29).

Kryteria charakteru kościelnego zrzeszeń laikatu

Konieczność istnienia wyraźnych i ścisłych kryteriów oceny i uznania zrzeszeń laikatu, określanych także jako "kryteria charakteru kościelnego", rozumiana jest zawsze w perspektywie dobra komunii i misji Kościoła, a więc nie należy w niej widzieć ograniczenia wolności zrzeszania się.
Należy przyjąć następujące podstawowe kryteria określenia charakteru każdego bez wyjątku zrzeszenia osób świeckich w Kościele:
- Stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości, które objawia się "w owocach łaski, które Duch rodzi w wiernych" i polega na dążeniu do osiągnięcia pełni chrześcijańskiego życia i doskonałości miłości.
W myśl tej zasady wszystkie bez wyjątku zrzeszenia laikatu starają się coraz bardziej spełniać w Kościele rolę narzędzia świętości oraz "akcentując i wysuwają na pierwsze miejsce u swych członków ściślejszą łączność między życiem praktycznym a wiarą".
- Odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej, wyrażająca się w tym, że przyjęcie i przepowiadanie prawdy o Chrystusie, Kościele i człowieku odbywa się zgodnie z jej autentyczną interpretacją Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Każde więc stowarzyszenie skupiające ludzi świeckich winno być miejscem głoszenia wiary, przybliżania do wiary i wychowywania w wierze, zawsze z zachowaniem jej pełnej treści.
- Świadectwo trwałej i autentycznej komunii znajdujące wyraz w synowskim odniesieniu do papieża, który jest trwałym i widzialnym źródłem jedności Kościoła powszechnego i do biskupa, będącego "widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła partykularnego", przy zachowaniu "wzajemnego szacunku i sprawnej koordynacji wszystkich form apostolstwa w Kościele".
Łączność z papieżem i z biskupem winna się wyrażać w lojalnej gotowości do przyjmowania ich nauki i pasterskich zaleceń. Ponadto, w myśl zasad kościelnej komunii należy uznać w Kościele słuszną wielość fonu stowarzyszeń laikatu, troszcząc się równocześnie o to, by ożywiała je zawsze gotowość do wzajemnej współpracy.
- Zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji, czyli w "ewangelizacji i uświęcaniu ludzi oraz urabianiu na modłę chrześcijańską ich sumienia, by w ten sposób przepoić duchem ewangelicznym różne społeczności i środowiska".
Wymaga to, by zrzeszenia laikatu, wszystkie razem i każde z osobna, pogłębiały swoje zaangażowanie misyjne stając się w coraz większym stopniu podmiotem nowej ewangelizacji.
- Zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności, będąca zawsze - w świetle społecznej nauki Kościoła - służbą na rzecz pełnej godności człowieka.
Znaczy to, że zrzeszenia świeckich wnosząc do społeczeństwa żywe świadectwo uczestnictwa i solidarności, sprzyjają umacnianiu w nim zasad sprawiedliwości i braterstwa.
Przedstawione tu podstawowe kryteria weryfikują się przez konkretne rezultaty towarzyszące życiu i działalności rozmaitych stowarzyszeń ludzi świeckich, jak na przykład ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego; działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa. do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego; gotowość uczestniczenia w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, jak krajowym i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowywania chrześcijan; pobudzenie do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udział w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych i duchowych; duch wyrzeczenia i powrót do ewangelicznego ubóstwa jako do źródła wspaniałomyślnej miłość wszystkich ludzi; nawrócenie na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych tych, którzy niegdyś "odeszli" (30).

Posługa Pasterzy na rzecz komunii

Pasterze Kościoła, także wtedy gdy stają wobec możliwych i zrozumiałych trudności, związanych z działalnością zrzeszeń, które już istnieją, lub z powstawaniem nowych, nie mogą się uchylać od spełniani posług wchodzących w zakres sprawowanej przez nich władzy, nie tylko ze względu na dobro Kościoła, ale także dla dobra samych stowarzyszeń laikatu. W tym sensie dziełu oceny i weryfikacji winien towarzyszyć wysiłek kierowania, a przede wszystkim zachęta do rozwoju stowarzyszeń ludzi świeckich w komunii i misji Kościoła.
Jest rzeczą jak najbardziej wskazaną, by pewne nowe stowarzyszenia i ruchy, zważywszy na ich zasięg często krajowy czy międzynarodowy, zostały oficjalnie uznane i wyraźnie zatwierdzone przez kompetentne władze kościelne. Mówi Sobór: "Apostolat świeckich dopuszcza różne sposoby ustosunkowania się do hierarchii, zależnie od różnych fonu i dziedzin danego apostolstwa (...). Niektóre formy apostolstwa świeckich zostają - w rozmaity sposób - wyraźnie uznane przez hierarchię. Poza tym władza kościelna, uwzględniając wymagania wspólnego dobra Kościoła, może wybrać niektóre spośród stowarzyszeń i przedsięwzięć apostolskich, dążących bezpośrednio do celu duchowego, i specjalnie je popierać, biorąc za nie szczególną odpowiedzialność".
Wśród różnych form apostolstwa świeckich, które pozostają w szczególnej relacji do hierarchii, Ojcowie synodalni wyszczególnili przede wszystkim ruchy i stowarzyszenia Akcji Katolickiej, w której "świeccy drogą wolnego wyboru zrzeszają się w formie organicznej i trwałej struktury, aby pod działaniem Ducha Świętego, w łączności z biskupem i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie, zgodnie ze specyfiką własnego powołania i przy użyciu stosownych metod, rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty, realizacji duszpasterskich przedsięwzięć i ożywianiu duchem Ewangelii wszystkich dziedzin życia" (31).


Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów polskich
podczas wizyty "ad limina" 12 stycznia 1993 r.

Idźcie na caly świat i gloście Ewangelię (Mk 16,15)
Przy okazji dzisiejszego spotkania chciałbym rozważyć wspólnie z Wami, Drodzy Bracia, ten Chrystusowy nakaz, który stanowi rację istnienia Kościoła. Świat, w którym żyjemy, znalazł się na jakimś wielkim wirażu historii. Zmienia się oblicze Polski, Europy i świata, ale nie zmienia się i nie traci na aktualności Chrystusowe wezwanie: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Kościół dzisiaj czuje się przynaglony przez Mistrza do wzmożenia wysiłku ewangelizacyjnego w szerz i w głąb, "ad intra" oraz "ad extra". Czuje się ciągle Kościołem misyjnym, Kościołem posłanym, aby siać ziarno słowa Bożego na glebie współczesnego świata. Bóg otwiera dzisiaj przed Kościołem nowe horyzonty możliwości ewangelizacji. Wbrew głosom proroków pesymizmu, chciałbym jeszcze raz z naciskiem powtórzyć: na progu trzeciego tysiąclecia Odkupienia Bóg przygotowuje wielka wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec (Redemptoris mission. 86).
Duch Święty, który jest pierwszym i najważniejszym podmiotem ewangelizacji, obdarza Kościół naszych czasów szczególnymi darami, które są równocześnie drogowskazami. Takim wielkim darem -drogowskazem jest przede wszystkim Sobór Watykański II, który nie jest jakimś zamkniętym już rozdziałem historii, ale ciągle żywym wezwaniem i zadaniem czekającym na realizację - również u nas w Polsce. Takim darem jest również Katechizm Kościoła Katolickiego, który ma zagwarantować czystość przekazu zasad wiary i moralności w czasach skażonych zamętem i relatywizmem. Uroczyście opublikowane, ma się stać trwałym punktem odniesienia dla opracowania katechizmów w poszczególnych krajach i diecezjach. I wreszcie, trzeci wielki dar - to Synod Biskupów Europejskich, który wyznaczył linie i metody działania Kościoła na naszym kontynencie. Mówiąc o ewangelizacji w naszej Ojczyźnie, musimy ustawicznie mieć przed oczyma te trzy wielkie dary drogowskazy, jakie Duch Święty postawił na drodze Kościoła.
Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15)
Spełnienie tego wielkiego zadania, jakie Chrystus powierzył Kościołowi, nie jest możliwe bez czynnego zaangażowania katolików świeckich, świadomych swego powołania i misji w Kościele i w świecie. W Kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu. Mówi Sobór: Nigdy bowiem nie może w Kościele zabraknąć apostolstwa świeckich, które wypływa z samego ich powołania chrześcijańskiego (Apostolicam actuositatem n. 1 ).

Idźcie i wy do mojej winnicy (Mt 20,4). 
Trzeba, by polscy katolicy, którzy w okresie minionych lat próby dali tyle dowodów ofiarności i szczerego przywiązania do Kościoła, dzisiaj, na progu nowej epoki historii naszej Ojczyzny, z nowym zaangażowaniem przyjęli to Chrystusowe zaproszenie, by zajęli w Kościele swoje miejsce, jakie przysługuje im na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania. Przypomina Sobór: Ludzie świeccy zaś szczególnie powołani są do tego, aby czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i w takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi. Tak to każdy świecki na mocy samych darów, jakie otrzymał staje się świadkiem i zarazem żywym narzędziem posłannictwa samego Kościoła (Lumen gentium n. 33).
Podstawowym polem zaangażowania apostolskiego świeckich w Kościele była i pozostaje parafia, jako zasadnicza struktura nośna duszpasterstwa. Katolicy świeccy winni coraz bardziej podejmować konkretne formy współodpowiedzialności za życie swych wspólnot parafialnych. a także diecezji, np. w ramach Rad Duszpasterskich, czy też uczestnicząc w parafialnych lub diecezjalnych inicjatywach apostolskich. W przeszłości z wielu względów było to utrudnione, dzisiaj staje się koniecznością chwili. Wierni świeccy, należycie uformowani, winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła. Zakłada to tak z ich strony, jak ze strony duchowieństwa potrzebę zmian we wzajemnych relacjach, umiejętność współpracy, postawę cierpliwego dialogu, służby i obustronnego zaufania.
Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Wszystkie wyżej wymienione formy organizacji i ruchów katolickich, dzięki właściwym sobie charyzmatom, wyzwalają - ukryte nieraz - duchowe bogactwo ludzi świeckich i głębokie pragnienie świętości, godną podziwu ofiarność i poświęcenie dla sprawy Chrystusa i Kościoła. Dzisiaj można mówić o "nowej epoce zrzeszeń" w Kościele (por. Christifdeles laici n. 29). Jest to nowy powiew Ducha Świętego w naszych czasach, na który trzeba się z wdzięcznością i nadzieją szeroko otworzyć.
W tym kontekście trzeba wspomnieć o Plenarnym Synodzie Ogólnopolskim, w którym udział świeckich katolików odgrywa rolę zasadniczą. Poprzez zespoły synodalne rozsiane po całej Polsce powinien się on stać narzędziem kształtowania nowej świadomości chrześcijańskiej i kościelnej polskich katolików, a także szkołą ewangelizacji.


DOKUMENTY KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
ZWIĄZANE Z AKCJĄ KATOLICKĄ

LIST BISKUPÓW POLSKICH NA TEMAT AKCJI KATOLICKIEJ
Akcja Katolicka w służbie nowej ewangelizacji.

Drodzy Bracia i Siostry,

Okres Wielkanocny pozwala nam cieszyć się zwycięstwem naszego Zbawiciela nad śmiercią i grzechem. Ta radość udziela się każdemu chrześcijaninowi i zachęca do dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Panu, który zna wszystkie swoje owce i pragnie "dać im 'życie wieczne' (J 10,28). Pan Jezus, objawiając się Apostołom umacniał ich wiarę, i polecał, by Ewangelię głosili wszystkim ludziom, jako źródło zbawiennej prawdy i prawa moralnego: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczciwie zachowywać wszystko, co wam przekazałem. ,A oto Ja jestem z wam przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,18-20).
Apostołowie wierni poleceniu Chrystusa i umocnieni Jego łask. "poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nim i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mt 16,20)
Z natchnienia Ducha Świętego misja Apostołów zaczęła wydawać owoce. Liczni ludzie przyjmowali naukę Chrystusa, nawracali się i stawali się jej apostołami, spełniając zalecenie św. Pawła skierowane do Tymoteusza: "Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy będą też zdolni nauczać innych" (2 Tm 2,2).
Od początku działalności Kościoła, ludzie świeccy pomagali Apostołom w ich ewangelizacyjnej posłudze (zob. Rz 16; Flp 4,3; i in.). Współdziałanie to dostrzegamy także na przestrzeni wieków. Tak więc, dobrze zorganizowana współpraca świeckich w apostolstwie hierarchicznym, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła.
Prawdę tę przypomniał na nowo Katechizm Kościoła Katolickiego ucząc, że Chrystus pełni swe prorocze zadania nie tylko przez hierarchię, ale także przez świeckich, którzy świadcząc o Chrystusie zarówno słowem, jak i przykładem życia włączają się aktywnie w ewangelizację (por. KKK, nr 904-906).

1. Akcja Katolicka - nową formą apostolstwa świeckich.

W czasie ostatniej wizyty, zwanej Ad limina biskupów polskich w Rzymie, Ojciec Święty pozytywnie ocenił pracę Kościoła w Polsce. Mówił: "Ze szczególnym zadowoleniem powitałem, Waszą Drodzy Bracia, decyzję dotyczącą ponownego powołania do życia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży"
Jednakże na duszpasterskiej mapie Polski Papież zauważył brak sprawdzonej w innych krajach ponadpokoleniowej formy apostolstwa świeckich, którą zalecił wprowadzić. Jest nią "Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna." - mówił Jan Paweł II w dniu 12.01.1993 roku A więc, bez Akcji Katolickiej Kościołowi w Polsce czegoś brakuje.
Czym jest Akcja Katolicka, na którą oczekuje Ojciec Święty i Kościół?
Dokumenty Soboru Watykańskiego 1I określają ją jako "współpracę świeckich w apostolstwie hierarchicznym" (DA, 20). Chodzi tu o szczególnie ścisłą jedność działania świeckich oraz kapłanów i biskupów, która wypływa z natury Kościoła. Trzeba jednak wyraźnie stwierdzić, że apostolat Akcji Katolickiej zawsze pozostaje domeną świeckich. Zarówno bowiem biskupi jak i świeccy mają obowiązek wspólnie wsłuchiwać się w to "co mówi Duch do Kościołów" (Ap 2,7).
Jednym z elementów istotnych dla Akcji Katolickiej jest jej inspiracja duchowo - religijna i moralna.
"Żyjemy w świecie, w którym powab zaangażowania w sprawy doczesne jest bardzo silny i nęcący, ale tylko ludzie o rzetelnej, głębokiej formacji moralnej, duchowej i intelektualnej zdolni będą dokonywać koniecznych reform i przemian tak bardzo potrzebnych dzisiejszym czasom i ludziom" (Paweł VI).
Akcja Katolicka nie jest powołana, aby stać się partią polityczną. Chociaż katolicy jako obywatele mają prawo i obowiązek łączyć się w różnych stowarzyszeniach politycznych, to cel Akcji Katolickiej jest celem Kościoła, gdyż "Świeccy starają się w łączności z biskupami i z kapłanami, służyć wiernie i aktywnie rozwojowi całej chrześcijańskiej wspólnoty i ożywianiu duchem, wszystkich dziedzin życia" (Jan Paweł II, Christifideles Laici, 31).
Akcja Katolicka nie zastrzega sobie monopolu apostolstwa świeckich i nie ma zamiaru kierować innymi stowarzyszeniami czy ruchami katolickimi, z którymi powinna współpracować.
Podstawą teologiczną i motywem do działania katolików w świecie jest przyjęty Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia - sakramenty życia chrześcijańskiego, które wyposażają ochrzczonego w mandat odpowiedzialności za wiarę i nakładają obowiązek jej głoszenia oraz obrony.
Chociaż chrześcijanin nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia, aby mógł wiarę głosić, to jednak włączenie się w Akcję Katolicką stworzy kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże w przełamaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat, Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście z Wieczernika Kościoła w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej:
1 - przyjrzeć się sytuacji życiowej,
2 - przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii,
3 - działać, promując czyny z wiary.

2. Pola pracy Akcji Katolickiej.

Przed Kościołem w Polsce otwarło się obecnie zadanie nowej ewangelizacji, które realizujemy m.. in. przez Synod Plenarny i Program duszpasterski. W bieżącym roku marny szczególnie na uwadze misyjne posłannictwo Kościoła, które obejmuje zarówno duchownych jak i świeckich.
Czyż można wyobrazić sobie lepszą okazję do realizowania tej misji ewangelizacyjnej jak włączenie się w Akcję Katolicką, czy w którąś z działających w parafii grup apostolskich?
W określeniu pól pracy duszpasterskiej warto sięgnąć do wspomnianych wyżej zaleceń Ojca Świętego, które pochodzą od kogoś. kto Kościół kocha, zna jego potrzeby i możliwości. Papież zachęca katolików świeckich do odczytania nowych zadań i domaga się od nas nowej strategii duszpasterskiej, na wzór ewangelizacji z pierwszych wieków. Oto słowa Ojca Świętego:
"Nowa ewangelizacja musi uczynić jednym ze swych istotnych elementów ,głoszenie społecznej nauki Kościoła. Ponieważ ukazuje jego bezpośrednie konsekwencje dla życia społeczeństwa i czyni codzienną walkę o sprawiedliwość elementem świadectwa o Chrystusie Zbawicielu. Jest to szczególnie ważne w krajach, które jak Polska, odeszły od komunizmu i muszą podjąć olbrzymi wysiłek moralnej, gospodarczej i politycznej odbudowy. Kościół ma tutaj do spełnienia rolę niezmiernie doniosłą.
Kościół nie przestaje być znakiem sprzeciwu, tak jak jego Założyciel. Nie tylko w czasach dyktatury ateistycznej, ale także dzisiaj nauczanie i obecność Kościoła w życiu społecznym budzi sprzeciw pewnych środowisk. Wierny swej misji musi on jednak podjąć to wielkie zadanie służebnej obecności w świecie, obecności, która jest ewangelizacja. Jest to jego prawo i zarazem podstawowy obowiązek ...
W dzisiejszych czasach fundamentalnego znaczenia nabiera posługa Kościoła wobec kultury ... Pamiętamy o roli Kościoła na tym polu, kiedy to naszą polską kulturę chciano za wszelka cenę pozbawić tych korzeni, z których wyrosła, tzn. korzeni chrześcijańskich ... Dzisiaj także, kultura znalazła się w stanie kryzysu i zachwiania w sferze najbardziej podstawowych wartości ... Spór o polska kulturę trwa w dalszym ciągu, a nawet pod wieloma względami się nasilił. Dlatego nie może zabraknąć zdecydowanego głosu Kościoła i jego wysiłku ewangelizacyjnego w tej dziedzinie ...
Sfera która dzisiaj w Polsce wymaga wielkiego wysiłku ewangelizacyjnego jest życie gospodarczo - społeczne ... Kościół w Polsce również dzisiaj nie przestaje być rzecznikiem sprawiedliwości i solidarności społecznej oraz obrońca tych, których dotykają rozmaite formy niesprawiedliwości ...
Bardziej niż w przeszłości, musimy dzisiaj się uczyć pomagać sobie nawzajem ... Kategoria która płaci szczególnie wysoką cenę za dokonujące się reformy, są bezrobotni. Wraz ze swymi bliskimi znajdują się oni nieraz w sytuacjach dramatycznych ...
Zadanie ewangelizacji Kościół wypełnia również w odniesieniu do wspólnoty politycznej ... Kościół jawi się tu nie jako konkurent czy partner gry politycznej, lecz jako stróż porządku moralnego, jako sumienie krytyczne. Zadanie to Kościół w Polsce wypełniał od zarania dziejów naszej Ojczyzny ... Wydaje się, że pewne kręgi, które jeszcze do niedawna tę rolę Kościoła akceptowały, zajmują wobec niej postawę krytyczną lub wręcz negatywną, chcąc zmusić Kościół do milczenia. Kościół jednak milczeć nie może.
W ostatnich dziesięcioleciach, w okresie zniewolenia totalitarnego, Kościół w szczególny sposób pełnił funkcję rzecznika i obrońcy suwerenności Narodu, bronił jego praw ... A jak jest dzisiaj, w dobie odzyskiwania wolności? ... Czy rzeczywiście działalność Kościoła w Polsce należy zamknąć w obrębie murów świątynnych?"
(Jan Paweł II do Biskupów Polskich, 15.01.1993).
Oto, Drodzy Bracia i Siostry, sam Ojciec Święty wyjaśnił nam, że Kościół żywy, to Chrystus obecny w świecie poprzez działania wszystkich wierzących. Wszyscy, przez wiarę i chrzest, otrzymaliśmy niezwykle doniosłe zadania, od których nie powinniśmy się uchylać. Od wypełnienia tych zadań zależy zbawienie nasze i wielu innych ludzi, a skorzysta z nich również Ojczyzna i świat, potrzebujący moralnego odrodzenia.
Biskupi zwracają się dziś do kapłanów i katolików świeckich o pomoc w podjęciu tych licznych zadań. Sposobem budzącym szczególną nadzieję będzie powołanie Akcji Katolickiej jako wspólnego dzieła katolickiej Polski w wysiłku odrodzenia moralnego i nowej ewangelizacji, aby przeniknąć Ewangelią miłości każde serce i każdą dziedzinę życia społecznego.
Zadania te są wieloaspektowe i trudne, ale podejmiemy je z ufnością w pomoc Bożą i z radością, bo są możliwe do wykonania i zaowocują pogłębioną formacją wiary w komunii Kościoła. Wzorem szczególnym i zawsze aktualnym jest dla nas "Pokorna Służebnica Pana", która niczego bardziej nie pragnie jak przekonać nas: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam Syn powie" (J 2,5).

3. Promocja i zachęta

Mamy nadzieję, że każdy kapłan i wszyscy chrześcijanie, a zwłaszcza ci, którzy już znają trud pracy dla Ewangelii, włączą się najpierw we własnej parafii w grupę Akcji Katolickiej. Ufamy, że młodzież i dzieci odnajdą drogę do KSM-u, Krucjaty Eucharystycznej, zespołu synodalnego, bądź innych katolickich stowarzyszeń i wspólnot, aby przeżyć bliskość Chrystusa tam obecnego "bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani m imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt l 8.20).
Ufamy, że Kościół ożyje w sercach wielu ludzi przez podjęty wysiłek systematycznej refleksji nad pogłębieniem wiary, przez modlitwę i realizowany program działania. Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach! Trzeba, aby i dziś "Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju" (Dz 13,49).
Na trud i radość nowej ewangelizacji z serca wam błogosławimy.  Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi  obecni na 275 Konferencji Episkopatu Polski.

Warszawa, 17 marca 1995 roku
Kurenda Kurii Diecezjalnej Toruńskiej Nr 9/1995 z dnia 8 maja 1995 r., poz.49


LIST PASTERSKI BISKUPA TORUŃSKIEGO
O AKCJI KATOLICKIEJ W DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Drodzy Bracia Kapłani,
Umiłowana Rodzino Diecezjalna.

W przeddzień czwartej rocznicy ustanowienia Diecezji Toruńskiej, niejako na jej urodzinowe święto, zostaliśmy obdarowani krzepiącym słowem św. Pawła: "Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który .Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci do życia nasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha" (Rz 8, 11 ).
Boża moc, jaką w sobie nosimy, jest nie tylko potwierdzeniem naszej przynależności do Chrystusa i zadatkiem pełnego zbawienia, ale również naszym "pełno - moc - nictwem" do aktywnego udziału w życiu i misji Kościoła, zwłaszcza w dziele ewangelizacji i apostolatu. Wspólna realizacja tych zadań, w ścisłej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną, nosi miano Akcji Katolickiej. Nazwa ta jest czymś wtórnym w stosunku do rzeczywistości, którą ona wyraża. Chodzi bowiem nie tyle o nazwę organizacji, co raczej o prawdziwą ewangelizację Kościoła, obejmującą wszystkich jego członków i wszystkie wymiary ich wychowania, indywidualnego i wspólnotowego.
Takiej ewangelizacji. w zgodnym współdziałaniu pasterzy i świeckich, potrzebuje nasza młoda diecezja. Potrzebuje jej Kościół w° Polsce i na świecie. Czas nowej ewangelizacji, która jawi się przed Kościołem jako "naczelne zadanie duszpasterskie" oraz "największe i najbardziej porywające wyzwanie" (Jan Paweł II), jest zarazem czasem wzmożonej akcji katolickiej.

1. Akcja Katolicka w dziejach Kościoła

Ewangelizacja prowadzona przez świeckich w jedności z pasterzami nie jest zjawiskiem nowym w Kościele. Świadczą o tym źródła wczesnochrześcijańskie, ukazujące wiele przykładów aktywności laikatu w szerzeniu Ewangelii wspólnie z przełożonymi Kościoła. Jest to więc rzeczywistość zakorzeniona w początkach chrześcijaństwa, a później obecna także w kolejnych stuleciach jego istnienia, choć nie zawsze w jednakowym kształcie i nasileniu. Przybierała ona różne formy i natrafiała na różne trudności z racji zmieniających się warunków społecznych i kulturowych, Dowartościowana na nowo w ubiegłym stuleciu, otrzymała z czasem nazwę Akcji Katolickiej.
Po raz pierwszy nazwy tej użył papież Pius X w 1903 r. Jednak za ojca Akcji Katolickiej uchodzi papież Pius X1, który powołał ją formalnie w Kościele dla odrodzenia życia chrześcijańskiego rodzin i społeczeństwa. Metodą tej zorganizowanej formy apostolatu świeckich było ścisłe współdziałanie z hierarchią kościelną i z jej mandatu, w poczuciu osobistej odpowiedzialności każdego katolika za apostolstwo Kościoła.
Ojciec Święty Jan Paweł II następująco ocenił działalność Akcji Katolickiej w kościele powszechnym: "Historyczne doświadczenie oraz pogłębienie doktrynalne Akcji Katolickiej przygotowały nowe zastępy członków, otwarły nowe perspektywy, rozpaliły nowe płomienie... Apele Piusa XII stały się źródłem wielu inicjatyw Akcji Katolickiej, a także innych stowarzyszeń -i ruchów, dzięki którym działalność świeckich chrześcijan w Kościele i społeczeństwie rozwija się coraz bardziej".

2. Czym jest Akcja Katolicka dzisiaj?

Sobór Watykański II, a za nim nauczanie papieży posoborowych, potwierdzają ważność i aktualność Akcji Katolickiej. Akcent wszakże spoczywa nie tyle na strukturze organizacyjnej, co raczej na samej rzeczywistości czynnego zaangażowania się świeckich w apostolstwo Kościoła pod kierunkiem jego pasterzy. Soborowy Dekret o apostolstwie świeckich podkreśla, że bezpośrednim celem organizacji uznawanych za Akcję Katolicką "jest apostolski cel Kościoła w zakresie ewangelizacji i uświęcania ludzi oraz urabianie na modlę chrześcijańską ich sumienia, by w ten sposób przepoić duchem ewangelicznym różne społeczności i środowiska" (DA, 20). Bezpośrednio po tych słowach następuje ważne dopowiedzenie "świeccy, współpracując we właściwy sobie sposób z hierarchią , przynoszą swoje  doświadczenie i przyjmują odpowiedzialność za kierownictwo tymi organizacjami, za rozeznanie tych warunków, w jakich ma się prowadzić działalność duszpasterską Kościoła, oraz za planowanie i realizację programu działań" (tamże).
Tak rozumianą Akcję Katolicką Sobór Watykański II zalicza do urzędów w Kościele, obok urzędu kapłanów, diakonów i katechistów (DM, IS). Urząd, jakim jest Akcja Katolicka różni się od pozostałych urzędów tym, że jest sprawowany społecznie, a nie przez powierzenie pojedynczym osobom. Właśnie jako urząd, Akcja Katolicka posiada mandat hierarchii kościelnej, która za nią bierze szczególną odpowiedzialność.
Będąc urzędem działającym z mandatu pasterzy Kościoła, Akcja Katolicka wyróżnia się od innych form apostolatu zespołowego. Nie jest ona przypadkową i jedną z wielu form zrzeszania się laikatu, która wprawdzie może, ale nie musi istnieć w Kościele. Akcja Katolicka należy do fundamentalnej struktury Kościoła, a fakt ten "nie wynika z doraźnych względów historycznych, ale jest uzasadniony teologicznie" (Paweł VI). J

3. Dlaczego potrzeba Kościołowi w Polsce Akcji Katolickiej?

Polskie doświadczenie Akcji Katolickiej trwało zaledwie dziewięć lat. Powołana przez Konferencję Episkopatu w 1930 r., wykazała wkrótce zdumiewający dynamizm, stając się . wielkim i rosnącym ruchem katolickim. W 1939 roku Akcja Katolicka w Polsce liczyła 750 tysięcy członków. Wybuch II wojny światowej, lata okupacji hitlerowskiej, a następnie okres systemu totalitarnego nie tylko zahamowały ten rozwój, ale wręcz spowodowały lukę w istnieniu Akcji Katolickiej. Wyrządziło to wielką krzywdę i szkodę Kościołowi, który niesprawiedliwie został ograniczony w swych ewangelizacyjnych zadaniach.
Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II, przemawiając do biskupów Polskich z okazji ostatniej wizyty "u progów apostolskich" w Rzymie (1993 r.), skierował następujące słowa: Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.".
Dla Kościoła w Polsce wybiła więc ponownie godzina Akcji Katolickiej. Woła o nią zdrowa nauka o Kościele, zawarta w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, według której Akcja Katolicka jest ważnym powołaniem i urzędem kościelnym. Domaga się jej pogłębiona świadomość katolików świeckich. którzy nie tylko należą do kościoła, ale są Kościołem. jego pełnoprawnymi członkami, odpowiedzialnymi za uświęcenie siebie i ewangelizację wszystkich dziedzin życia, zwłaszcza rodzinnego. społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturalnego. Akcji Katolickiej wymaga również posoborowa wizja i odnowa Kościoła w jego wymiarze diecezjalnym i parafialnym, aby rzeczywiście okazał się wspólnotą wiary i miłości, Kościołem ewangelizowanym i ewangelizującym. Czas nowej ewangelizacji, prowadzonej z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu jest szczególnym wyzwaniem dla Akcji Katolickiej, która służy budzeniu gorliwości wobec najbardziej porywającego zadania, jakie staje przed Kościołem od początku jego istnienia. Wreszcie trudno tu nie wspomnieć o aktualnej sytuacji w naszej Ojczyźnie, która na nowym etapie swych dziejów składa trudny egzamin z chrześcijaństwa.

4. Akcja Katolicka w Diecezji Toruńskiej

O ponownym zaszczepieniu Akcji Katolickiej w Polsce informuje list pasterski Episkopatu z dnia 17 marca 1995 roku. Poszczególne diecezje czynią w ty111 kierunku przygotowania. Również nasza diecezja podjęła konkretne działania, by przygotować właściwy grunt pod zasiew -tak ważnego dzieła dla Kościoła. Po uważnej analizie sytuacji w Radach Diecezjalnych, zrodziła się myśl parafialnych misji ewangelizacyjnych, mających na celu odnowę życia chrześcijańskiego i rozbudzenie apostolskiego dynamizmu. Wyniki okazały się pozytywne. Uczestnicy tych misji przeżyli nową wiosnę Kościoła, przyjmując nowe tchnienie Ducha
Świętego , według słów dzisiejszej liturgii : "udzielę wam Mego ducha po to byście ożyli ".
Pragnę w tym miejscu pogratulować tym parafiom, które już przeprowadziły misje ewangelizacyjne lub zgłosiły na nie zapotrzebowanie. Jednocześnie słowami Apostoła zwracam się z pasterskim apelem: "Ducha nie gaście". Niech gorliwość odnowiona przez misje zaowocuje pełniejszym udziałem w apostolacie Kościoła, powstaniem parafialnych grup ewangelizacyjnych, ich systematyczną formacją modlitewną i biblijną.
Do pozostałych wspólnot parafialnych, duszpasterzy i katolików świeckich, kieruję serdeczną zachętę, by włączyły się w diecezjalny nurt odnowy przez misje, w osobistym spotkaniu z Jezusem Chrystusem, naszym "życiem i zmartwychwstaniem". On dziś w znaku wskrzeszenia Łazarza, zapowiadając swoje i nasze w Nim zmartwychwstanie, daje wyraźne polecenie: 'Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić". Każe wyzwalać się z więzów śmierci i chodzić Jego mocą. Udziela swego "pełnomocnictwa" - na drogę prawdy i życia, rozjaśnionego przez Ewangelię.
Czas Wielkiego Postu wprowadza Kościół w tajemnicę Paschy, przejścia Chrystusa z męki i śmierci do zmartwychwstania. Na ten błogosławiony czas zbawienia życzę wszystkim Drogim Diecezjanom wiele łask płynących z Krzyża, naszej jedynej nadziei. Wszystkim też towarzyszę modlitwą i błogosławieństwem w Panu.
Toruń, dnia 15 marca 1996 roku
Wasz biskup Andrzej
Kurenda Kurii Diecezjalnej Toruńskiej Nr 7/1996 z dnia 18.03.1996 r., poz. 41


APEL BISKUPA TORUŃSKIEGO
O UCZESTNICTWO W AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Umiłowani Diecezjanie,
W pamiętnym przemówieniu do biskupów polskich, wygłoszonym 12 stycznia 1993 r., Ojciec Święty Jan Paweł II zawarł następujące słowa: Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.
Po myśli tego wskazania, zgodnie z prawem kościelnym i cywilnym, Konferencja Episkopatu Polski erygowała Akcję Katolicką w Polsce, określając jej statutowe cele, strukturę i metody działania. Równocześnie poszczególne diecezje czyniły przygotowania, by zaszczepić u siebie Akcję Katolicką, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i warunków. O przygotowaniach Diecezji Toruńskiej informowałem Drogich Diecezjan w tegorocznym liście pasterskim podczas Wielkiego Postu. Obecnie mogę już z radością powiadomić, że Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej rozpoczęła swoje istnienie i działalność z dniem 14 września br., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na mocy dokumentu erekcyjnego, który prawnie ustanawia Akcję Katolicką w naszej diecezji.
Zgodnie z postanowieniami Statutu, celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Zwyczajnym członkiem Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Może on również należeć do innych stowarzyszeń, które nie sprzeciwiają się wartościom i zasadom społecznej nauki Kościoła. Warunkiem przyjęcia na członka Akcji Katolickiej jest pisemne oświadczenie o gotowości wstąpienia do niej, skierowane do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Organizowanie Akcji Katolickiej w parafiach, które stanowią "ostateczne umiejscowienie Kościoła" (Jan Paweł II), wymaga inicjatywy i zaangażowania zarówno duszpasterzy jak i wiernych świeckich.
Jest sprawą ważną i pożądaną, by Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej ukształtowały się po myśli Statutu do końca września br. Pozwoli to w jednym czasie rozpocząć ich działalność i powołać struktury diecezjalne.
Serdecznie zachęcam Drogich Diecezjan, by w trosce o dobro Kościoła i jego apostolskie zadania zespolili swoje wysiłki w parafiach, tworząc w nich Akcję Katolicką. Uczniowie Chrystusa na polskiej ziemi nie powinni żyć dłużej w rozproszeniu i przyczyniać się do dalszego rozpraszania energii Ducha Świętego. Trzeba być razem i wspólnie działać. Takie wspólne działanie w Kościele pasterzy i świeckich, podejmowane w imię Ewangelii, w mocy Ducha Świętego, zwie się ewangelizacją, która jest główną racją istnienia Kościoła.
Wszystkim członkom Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, którzy wielkodusznie i ofiarnie przystępują do zadań nowej ewangelizacji, towarzyszę modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.
Toruń, dnia 20 sierpnia 1996 roku
Wasz biskup Andrzej
Kurenda Kurii Diecezjalnej Toruńskiej Nr 16/1996 z dnia 24.08.1996 r., poz. 83
 


INFORMACJE DLA KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
W SPRAWIE ORGANIZOWANIA AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ

1 Przed końcem miesiąca września tego roku należy odbyć zebranie kandydatów Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ( co najmniej 10 osób) oraz ustalić skład osobowy Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji każdego kandydata o przystąpieniu do Akcji Katolickiej w charakterze członka zwyczajnego. Ksiądz proboszcz zapozna członków z treścią biuletynu "Razem", zwłaszcza z przepisami Statutu. Zebranie członków Oddziału Parafialnego dokona wyboru trzech kandydatów na prezesa zarządu. Imienną listę tych osób prześle bezzwłocznie ksiądz proboszcz biskupowi diecezjalnemu w celu dokonania nominacji prezesa. Pozostały skład zarządu (dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i dwóch członków) wybiera swobodnie walne zebranie.
2. W dniu 12 października (sobota) br., o godz. 11 °°, odbędzie się w Toruniu (Wyższe Seminarium Duchowne, Pl. Ks. Stefana W. Frelichowskiego I) zebranie mianowanych prezesów Oddziałów Parafialnych, celem dokonania wyboru władz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
3. Na dzień 23 listopada (sobota) br., w wigilię niedzieli Chrystusa Króla, patronalnego święta Akcji Katolickiej, planowany jest I Zjazd Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej, który odbędzie się w Toruniu. Do udziału w Zjeździe zaproszeni są wszyscy członkowie i asystenci kościelni.


STRONA GŁÓWNA
BIULETYNY "RAZEM"