KRONIKA 1996 - 2010

PIĘTNAŚCIE LAT AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI TORUŃSKIEJ

Akcja Katolicka jest urzędem kościelnym, miejscem organizowania laikatu w ścisłej współpracy z
hierarchią Kościoła.
Po raz pierwszy określenia Akcja Katolicka użył Papież Pius X w motu proprio z 18 grudnia 1903
roku. Pius XI nadał Akcji Katolickiej ramy organizacyjne formułując je w encyklice Ubi arcano z 1922 roku.
Powstanie Akcji Katolickiej poprzedziły ruchy katolickie w wielu krajach Europy. W Polsce Prymas Kardynał
August Hlond erygował 4 listopada 1930 roku Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Rozpoczął się okres
bogatej i rozległej działalności stowarzyszenia. Wybuch II wojny światowej przerwał tę działalność. Po
wojnie władze komunistyczne zdelegalizowały Akcja Katolicką.
W czasie wizyty ad limina 12 stycznia 1993 roku. Jan Paweł II wyraził pragnienie, by Akcja
Katolicka w Polsce odrodziła się. Papież powiedział: „
niezastąpionym środkiem formacji
apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród
nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak
żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez
niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”
Po trzech latach 2 maja 1996 roku Ksiądz Prymas Kardynał Józef Glemp reaktywował Akcji
Katolickiej w Polsce.
14 września 1996 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz Andrzej Suski erygował Akcję Katolicką Diecezji
Toruńskiej oraz Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej i mianował Ks. Marka Borzyszkowskiego
Diecezjalnym Asystentem Kościelnym. Księża proboszczowie w całej diecezji mianowani zostali
asystentami kościelnymi w swoich parafiach i powierzono im utworzenie Parafialnych Oddziałów Akcji
Katolickiej. 12 października 1996 roku odbyło się pierwsze walne zebranie prezesów POAK , na którym
utworzono Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz wyłoniono zarząd, którego prezesem
mianowano Jana Kostrzaka. W latach kolejnych funkcję prezesa pełnili: Tadeusz Solecki, Piotr Frank,
Wiesław Smereczyński, Wacław Jankowski oraz aktualnie Lidia Gliwa. 27 listopada 1999 roku Ks. Wiesław
Łużyński został mianowany Diecezjalnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej.
15 lat działalności stowarzyszenia to okres wielorakiej aktywności. Podejmowane są ciągle nowe i
ważne inicjatywy. Z działań cyklicznych, które na stałe wpisały się do kalendarium DIAK to:
· Wielkopostne Dni Skupienia w Brodnicy, Grudziądzu i Toruniu
· Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim
· Wieczory Dialogu Społecznego
· Comiesięczna Nowenna propagująca nauczanie Jana Pawła II
· Uroczyste obchody Dnia Chrystusa Króla jako patronalnego święta Akcji Katolickiej i KSM
· Wyjazdy na Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę
· Coroczne spotkania opłatkowe
· Wielorakie działania społeczne
· Udział w uroczystościach kościelnych i narodowych
· Wyjazdy formacyjne
· Wyjazdy instruktażowe do POK – ów
Poza wyżej wymienionymi Parafialne Oddziały podejmują dodatkowo szereg działań
· Comiesięczne formacje duchowe członków AK z udziałem księży asystentów
· Prowadzenie świetlic
· Prowadzenie Klubów Seniora
· Wystawy okolicznościowe
· Koncerty
· Spotkania z ciekawymi ludźmi
· Akcje charytatywne (świąteczne paczki)
· Pielgrzymki
· Udział w zadaniach diecezjalnych i parafialnych
O bogactwie naszej działalności więcej można dowiedzieć się z artykułów prasowych, ze strony
internetowej
www.aktotun.pl oraz bezpośrednio w poszczególnych POAK-ach, do których serdecznie
zapraszamy.
Członkowie stowarzyszenie AK angażują się w życie kościelne, społeczne i polityczne czerpiąc z
wiary i nauczania Kościoła Katolickiego. Słowa błogosławionego Papieża
„Idźcie naprzód z
nadzieją” oraz „Bądź silny i wielkoduszny! Przynoś zaszczyt Chrystusowi,
kościołowi i Ojczyźnie
” są natchnieniem i inspiracją w pracy, dzięki której tworzymy nowe karty
historii Akcji Katolickiej w Polsce.

(Teresa Jeszka)