WZORY DOKUMENTÓW POAK

 

Wzór wniosku o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Do Zarządu DIAK


Proboszcz Parafii wnioskuje o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii ………………………………………………………. i przyjęcie na pierwszych członków zwyczajnych Akcji Katolickiej następujących osób.Imię i Nazwisko staż kandydacki


 1. ………………………………. …………………. 1. ………………………………. …………………. 1. ………………………………. ………………….


W załączniku:

  • Deklaracja członkowska

  • Oświadczenie kandydata o gotowości wstąpienia do Akcji Katolickiej

  • Ankieta kandydata/członka

  • Opinia Księdza Proboszcza (Asystenta Parafialnego) o kandydacie

  • Zdjęcie kandydata

  • Dane osobowe

  • Potwierdzenie wpłaty wpisowego


                                                                                                           #

 

Ankieta kandydata/członka AK

Część A


Imiona

Nazwisko

Data i miejsce urodzenia

Imiona rodziców

Data i miejsce chrztu św.

Rok i miejsce bierzmowania, imię patrona

Adres zamieszkania

Parafia

Telefony: d ………………; p………………; kom ………………; fax …………………

Adres poczty komputerowej (e-mail)

Stan rodzinny(małżonek, dzieci)

Wykształcenie(ukończona szkoła, tytuł, stopień naukowy, specjalność)

 

Zawód wykonywany(miejsce pracy, stanowisko, funkcja)

Przynależność do organizacji (w tym partii politycznych)

Szczególne zainteresowania i umiejętności(w tym znajomość języków obcych)

 

Możliwość, służenie umiejętnościami lub sprzętem w działaniach AK

 

Inne ważne opinie według kandydata/członka informacje

 

 

Zobowiązuję się do stałego uaktualnienia danych ankiety personalnej


……………………..

Data, podpis


Część B


Opinia Księdza Proboszcza (Parafialnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej)

 

 

 


……………………..

Data, podpisUwaga: Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystane wyłącznie dla wewnętrznych celów AK.

                                                                                                          #

 

Deklaracja Członkowska


Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej
Imię (Imiona)


Nazwisko


Imiona rodziców


Data urodzenia


Adres zamieszkania


Wykształcenie


Wykonywany zawódNr telefonu domowego …………………………………. w pracyKomórki ………………… Adres E-mail(www)Jakie zadania chciał/a/by Pan/i podjąć w Akcji Katolickiej


 


 


 


 


Zobowiązuje się do składki członkowskiej w kwocie uchwalonej przez DIAK i POAK


……..…………………….. ………………………..

/miejscowość, data/ /czytelny podpis kandydata/Niniejszą deklarację prosimy o przesłanie do sekretariatu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej;
ul. Katedralna1, 27-600 Sandomierz Telefon/ Fax 644 57 33


                                                                                                                  #

 

 

 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej
z przeprowadzenia głosowania w sprawi wyboru
Komisji Rewizyjnej POAK


1. Komisja Skrutacyjna w składzie:

     1. Przewodniczący

     2. Wiceprzewodniczący

     3. Sekretarz


stwierdza, że w Walnym Zebraniu Członków POAK Parafii …………………...... uczestniczy …………. członków co stanowi kworum wystarczające do podejmowania wiążących uchwał


 1. W wyborach Komisji Rewizyjnej POAK zgłoszono w kolejności alfabetycznej następujących kandydatów:


  1. ………………………………….

  2. ………………………………….

  3. ………………………………….

  4. ………………………………….

  5. ………………………………….


 1. Po przeprowadzenie tajnego głosowania Komisja stwierdza, że:


    1. Wydano kart do głosowania

    2. Oddano głosów

    3. W tym głosów

     1. Ważnych

     2. Nie ważnych


 1. Poszczególni kandydaci uzyskali:


  1. ………………………………….

  2. ………………………………….

  3. ………………………………….

  4. ………………………………….

  5. ………………………………….


 1. Komisja stwierdza, że następujący kandydaci uzyskali kolejno wymaganą liczbę głosów i zostali do Komisji Rewizyjnej POAK:


  1. ………………………………….

  2. ………………………………….

  3. ………………………………….


Na tym protokół zakończono.


Podpisy członków Komisji:

  1. …………………..

  2. …………………..

  3. …………………..

                                                                                                            #

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej

z przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru

Zarządu POAK


 1. Komisja Skrutacyjna w składzie:


 1. Przewodniczący ............................................................

 2. Wiceprzewodniczący ....................................................

 3. Sekretarz ...................................................


stwierdza, że w Walnym Zebraniu Członków POAK Parafii ............................... uczestniczy .................członków co stanowi kworum wystarczające do podejmowania wiążących uchwał.


 1. W wyborach Zarządu POAK zgłoszono w kolejności alfabetycznej następujących kandydatów:

 1. ..............................................

 2. ..............................................

 3. .............................................

 4. .............................................

 5. .............................................

 6. ...........................................

 7. .........................................


3. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja stwierdza, że:

 1. Wydano kart do głosowania ...................

 2. Oddano głosów ...................

 3. W tym głosów

 1. ważnych ....................

 2. głosów nieważnych ...................


 1. Poszczególni kandydaci uzyskali:

 1. ........................................

 2. .........................................

 3. ........................................

 4. ........................................

 5. .......................................

 1. .......................................5. Komisja stwierdza, że następujący kandydaci uzyskali kolejno wymaganą liczbę głosów i zostali wybrani do Zarządu POAK:

 1. .......................................

 2. .......................................

 3. ......................................

 4. ....................................

 5. ....................................

 6. .....................................


Na tym protokół zakończono. Podpisy członków Komisji:

 1. .......................................

 2. ....................................

.....................................

                                                                                                             #