AK W PARAFII

Akcja Katolicka w parafii.


Akcja Katolicka / publiczne stowarzyszenie wiernych/ organizacja kościelna jest urzędem,

/to znaczy szczególnym miejscem organizowania laikatu/, posiadająca osobowość prawną

będąca w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcję katolicką powołał do istnienia Papież Pius XI z dnia 23 grudnia 1922r.

W Polsce formalnie AK została powołana 1930 r. a swoją oficjalną działalność zakończyła w momencie wybuchu II wojny światowe.

Po powstaniu III rzeczpospolitej w 1993r.na spotkaniu biskupów, JPII postulował aby odżyła AK z nowymi formami organizacji i działalności


Akcja katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich o określonej statutowo strukturze organizacyjnej. Podstawową jednostką są Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.

Jak je założyć i zorganizować.

Ksiądz Proboszcz lub kapłan przez niego wyznaczony powołuje grupę kandydatów tzw. Grupę Inicjatywną AK i staje się w naturalny sposób parafialnym Asystentem Akcji Katolickiej /potem mianowany przez Ks. Biskupa /oraz zgłasza gotowość założenia POAK do Diecezjalnego Asystenta AK.

Do AK należeć mogą indywidualnie członkowie grup parafialnych, stowarzyszeń i ruchów katolickich, a zwłaszcza członkowie Rady Duszpasterskiej. W szczególny sposób należy włączyć w nią osoby do tej pory nie zaangażowane w sposób systematyczny w pracę parafialną.

Do grona kandydatów mogą być przyjmowane osoby:

- ochrzczone i zachowujące pełną jedność z Kościołem

- praktykujący katolicy, gotowi czynnie uczestniczyć w życiu parafii i lokalnej

społeczności

- cieszący się powszechnym poważaniem w swoich środowiskach

- pozytywnie zaopiniowane przez własnego Księdza Proboszcza

Do AK nie powinno się wcielać całych środowisk, ruchów, i innych stowarzyszeń. Niezbędna jest indywidualna prośba świeckiego o włączenie do grona kandydatów i rozmowa z duszpasterzem.

Zorganizowany Parafialny Zespół Inicjatywny /przynajmniej 8 osób/ wybiera swojego przewodniczącego/nie może być kapłan/. Potem odbywają się spotkania według ustalonych terminów i zapoznawanie się ze Statutem Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.

Po okresie stażu przewidzianym statutem Proboszcz parafii występuje z wnioskiem do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej o powołanie POAK.

Członkowie POAK wybierają najpierw ze swego grona trzech kandydatów na urząd prezesa POAK, spośród których prezesa mianuje Ks. Biskup, a następnie wybierają

pozostały skład Zarządu: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.

Najważniejsze cele AK i sposoby ich realizacji:

  1. Formacja duchowa i kościelna członków AK /iść Drogą Chrystusa/

a/ formacja indywidualna: jak np.: modlitwa,

Eucharystia potrzebą serca /zaangażowanie w obsługę liturgiczną

modlitwa wiernych, dary z komentarzem, modlitwa dziękczynna/,

adoracja, rozważanie Pisma Świętego,

liturgia godzin,

sakrament pokuty, post i jałmużna,

b/ formacja wspólnotowa

  1. Formacja doktrynalna prowadząca do pogłębiania wiary

  2. Znajomość społecznej nauki Kościoła

  1. .Rozwijanie ludzkich wartości:

kwalifikacje zawodowe, zmysł rodzinny i obywatelski,

oraz cnoty: uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, siłę ducha

  1. Społeczne cele życia parafialnego i diecezjalnego /Statut str. 4./

Np.: rozwój czytelnictwa i kolportaż prasy katolickiej /troska o

bibliotekę i czytelnię parafialną/, przeciwstawienie się rozwojowi sekt i

ruchów pseudo-religijnych, zahamowanie pijaństwa i narkomanii, rozwój

sportu, gier i zabaw wśród młodzieży i dzieci, inicjowanie i popieranie

lokalnych działań kulturalnych:/ prelekcje i odczyty oraz spotkania z

ciekawymi ludźmi/, katechizacja dorosłych i poznawanie

katolickiej nauki społecznej, zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła i

konkretną pomoc naszym diecezjalnym misjonarzom przez modlitwę,

korespondencję i zbieranie ofiary.

Należy starać się aby w przyszłości parafialna AK mogła korzystać z osobnego pomieszczenia z emblematami, biblioteczką i dokumentami, gdzie mogą odbywać się spotkania.