KIERUNKI DZIAŁANIA
KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2021 „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa 1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE Niezmiennie kierunkiem formacji członków Akcji Katolickiej w Polsce jest „Program duszpasterski dlaKościoła w Polsce na lata 2019-2022” z hasłem przewodnim „Eucharystia daje życie”.„Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejnyrok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. Mottem roku 2020/2021 będąsłowa: “Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J.6,32). Jego zasadniczym celem będziepogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijaoskiego,lepszego zrozumienia symboliki i piękna sprawowanej liturgii, częstego uczestnictwa oraz usunięcie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co ją zakłóca. Formacja Pomocą pozostaje nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza adhortacja apostolską „Sacramentumcaritatis” oraz list Jana Pawła II o świętowaniu Niedzieli. Nasz Święty Patron zauważa w nim, żeniedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważne jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli, jako “Dnia Paoskiego” a nietylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęd.Jak co roku, w jednolitej formacji pomogą nam opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Zachęcamy prezesów DIAK do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji dla swoich struktur parafialnych. Ważne pozostaje zgłębiane aktualnych dokumentów Kościoła. Polecamy dokumenty papieża Franciszka: Instrukcję, Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła oraz nową encyklikę „Bracia wszyscy”. W akcyjnej pogłębionej formacji niech znajdzie również swoje szczególne miejsce patron roku Św. Józef, którego ogłoszenia dokonał papież Franciszek z okazji 150 rocznicy ogłoszenia przez bł. Piusa IX św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Zadania członków Akcji Katolickiej Dalsze wskazania nakreślonego programu duszpasterskiego Kościoła, zachęcają nas członków Akcji Katolickiej do wytrwałego pogłębienia formacji liturgicznej. Jako członkowie Akcji Katolickiej z otwartością przyjmujemy wskazania w podejmowanej posłudze: - jak najczęstsze osobiste uczestnictwo w Eucharystii, nie tylko w niedzielę, - przygotowanie oprawy liturgicznej Eucharystii zgodnie ustalonymi normami, - występujemy z pomocą innym osobom pragnącym zaangażowad się w oprawę liturgii, - Eucharystię celebrujemy z zachowaniem jej piękna i zachowania sacrum, - dajemy świadectwo w rodzinie i parafii świętowania niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu, - bierzemy czynny udział w tworzeniu pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty, poprzezświętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym niedziele Akcji Katolickiej, - organizujmy niedziele oraz drzwi otwarte Akcji Katolickiej, 2. CHRZEŚCIJAOSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU Świętując 100 lecie niepodległości Polski Rok 2021 zakooczy obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. W historii Górnego Śląska, każdy następujący po 1918 rok był kolejnym etapem na drodze do częściowego powrotu do Rzeczypospolitej. W 1919 r. wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie, w 1920 drugie, a w 1921 r. miał miejsce plebiscyt oraz trzecie Powstanie Śląskie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Na czele powstania stał Wojciech Korfanty, działacz chrześcijaoskiej demokracji. Walki trwały dwa miesiące, a najbardziej zacięte boje toczono o Górę Świętej Anny. Przyniosło ono korzystniejszy dla Polski podział Śląska. W 2021 roku przypada 230. rocznica Konstytucji 3 Maja, która to, jako pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja, kodyfikowała prawa obywatelskie i szacunek dla demokracji. Jako Akcja Katolicka przez lata organizujemy i włączamy się w wydarzenia, projekty i liczne inicjatywy patriotyczne.Zachęcamy by nadal zajmowały one w naszej działalności miejsce szczególne. 3. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA III Kongres Akcji Katolickiej w Polsce Założyciel Akcji Katolickiej w Polsce kard. August Hlond zachęcał nas członków do podejmowania zjazdów. Po kongresach w Poznaniu i Krakowie przychodzi czas na Warszawę. Tam właśnie podejmujemy organizację III Kongresu Akcji Katolickiej w Polsce, którym to połączymy obchody 90-lecia powołania Akcji Katolickiej w Polsce oraz 25-lecia odrodzenia jej struktur w powojennej Polsce. Jako przygotowanie duchowe podejmiemy wiosną warsztaty szkoleniowo-formacyjne, podczas których będziemy poszukiwad perspektyw i szans rozwoju dla naszego Stowarzyszenia. Wszystkim polecamy bogate nauczanie kard. Augusta Hlonda skierowane bezpośrednio do Akcji Katolickiej. Aktualnośd i potrzebę powrotu do założonych dla AK zadao i celów zauważył św. Jan Paweł II, dlatego też, upomniał się o powrót do działalności Akcji Katolickiej w Polsce. Apostolstwa, które pozostaje nadal jako publiczne i urzędowe Kościoła a jego znamienną cechą jest życie eucharystyczne, cześd dla NM Panny oraz kult św. Patronów, Jana Pawła – papieża oraz Wojciecha – męczennika. Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński W oczekiwaniu na uroczystości beatyfikacyjne sługi Bożego kard. Stefana Wyszyoskiego, Prymasa Tysiąclecia, Akcja Katolicka trwa na modlitwie oraz podejmuje ciągłe odkrywanie nauczania, które po sobie pozostawił. Ustanowienie przez Sejm RP roku 2021 Rokiem Kardynała, staje się kolejną do tego motywacją. Niech wzorem dla nas będzie jego odwaga i bezgraniczne zawierzenie Maryi. PODSUMOWANIE Kard. August Hlond w orędziu do Akcji Katolickiej napisał: „Jak święte i rozległe jest Boskie posłannictwo Kościoła, tak szerokie i uświęcone są dziedziny życia Akcji Katolickiej. Dostosowując się do warunków i uwzględniając potrzeby bieżącej chwili, ma Akcja Katolicka wprowadzad Chrystusa w życie jednostki i w rodzinę, w powikłane zagadnienia i formy nowoczesnego życia zbiorowego i we wszystkie czynniki cywilizacji chrześcijaoskiej”. W ślad za tym usłyszeliśmy znane nam: „Idźcie naprzód z nadzieją” – Św. Jan Paweł II. Prowadzenie działalności apostolskiej i wskazana nam droga niech będzie dla nas impulsem, by podjąd nowy zaciąg ludzi świeckich i dążyd z wytrwałością do szerzenia wiary. Pamiętajmy, by zacieśniad współpracę w seminarzystami i nowo powołanymi proboszczami. Tylko wspólnie zgromadzeni, czerpiąc moc z Eucharystii, możemy rozpocząd nową wiosnę Kościoła i iśd z nadzieją w przyszłośd. KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2019 W mocy Bożego Ducha Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE Trwa realizacja wskazań Kościoła w Polsce w ramach dwuletniego Programu duszpasterskiego z hasłem przewodnim „Duch, który umacnia miłość…”. Program zaplanowano na lata 2017/2019. W pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczniemy realizację hasła drugiego roku duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha”. Zadania członków Akcji Katolickiej Program wskazuje, aby pogłębić refleksję nad darami Ducha Świętego i owocach Jego działania. Szczególnie ważne jest budowanie jedności, wspólnoty, porozumienia oraz tworzenie klimatu pokoju w otaczającej nas rzeczywistości. Św. Jan Paweł II w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. wzywał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. To słowa wciąż aktualne. Otwarci na Ducha Świętego, zmieniajmy struktury na bardziej ewangeliczne. Formacja Życie w dzisiejszym świecie domaga się energiczności i nieustannego spoglądania w wielu kierunkach. Wymaga od nas obecności na wielu płaszczyznach. Do tego potrzeba nam Bożej mocy. Wielkim wsparciem, od lat, są dla nas materiały formacyjne, które pomagają kontynuować naszą drogę wiary i apostolstwa. W 2019 roku będziemy korzystać z kolejnego tomu materiałów formacyjnych, tradycyjnie przygotowanych pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki, zgodnie z sugestiami aktualnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zachęcamy gorąco do korzystania z nich a także uzupełnienia ich wskazaniami pastoralnymi biskupów miejsca, jak również nauczaniem naszego patrona św. Jana Pawła II. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych międzydiecezjalnych rekolekcji dla członków AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski. Ważną przestrzenią naszej formacji powinny być organizowane w DIAK, przynajmniej raz w roku, zamknięte rekolekcje formacyjne. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU Świętując 100 lecie niepodległości Polski Ustawą z 2017 r. zostały zaplanowane w latach 2017–2021 Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Taki ich czas umożliwia, uroczyste uczczenie wydarzeń oraz upamiętnienie osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP. Zmaganie o niepodległość było obecne w każdym zakątku naszej Ojczyzny, dlatego też, zachęcamy do podejmowania kolejnych inicjatyw patriotycznych na każdym szczeblu naszych struktur: parafialnym, jak też diecezjalnym i ogólnopolskim. Kontynuując obchody 100 lecia niepodległości podejmowane przez Akcję Katolicką, przywołujemy postać i nauczanie Papieża Piusa XI w 80 rocznicę jego śmierci. Ks. Achilles Ratti został konsekrowany na biskupa w Polsce przez polskich biskupów. Uważał się za polskiego biskupa. W 1918 r. został powołany na wizytatora a w 1919 r. podniesiony do godności nuncjusza apostolskiego w Polsce. W krytycznych chwilach 1920 r. nie opuścił Polski, ale został w Warszawie. Kiedy nastał czas odradzania się kraju po latach niewoli, brał udział w organizowaniu się polskiego Kościoła i „ukochał nas jako swych braci, a Polskę jako swoją Ojczyznę”. Pius XI wskazywał na ważną rolę katolików świeckich, w dziele uświęcania świata. Dlatego wyznaczył adekwatne do tego zadania cele, zadania i metody Akcji Katolickiej a 27.11.1930 r. zatwierdził nasz statut krajowy. O Akcji Katolickiej pisał w listach do sekretarzy stanu i biskupów. Wskazywał na wzrastające niebezpieczeństwo zagrażające czystości wiary oraz brak kapłanów. Według Piusa XI, Akcja Katolicka powinna „dawać społeczeństwu najlepszych obywateli, a państwu sumiennych i biegłych urzędników”. Pod wpływem encykliki „Ubi arcano”, w 1928 r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, w skład, której weszli: kard. A. Hlond – przewodniczący, kard. A. Kakowski, kard. A. S. Sapieha, abp A. Szeptycki i od 1930 r. bp S. Adamski. Współodpowiedzialni za prawo. Udział w wyborach Św. Jan Paweł II jako nauczyciel nauki społecznej i ewangeliczny świadek sprawiedliwości i pokoju wielokrotnie podkreślał i wskazywał ważność udziału w wyborach. Najbliższe wybory, do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r. oraz wybory do Parlamentu RP, powinny stać się przedmiotem naszej troski i czynnego zaangażowania, szczególnie poprzez głosowanie na godnych zaufania kandydatów. W tym kontekście polecamy odpowiednie dokumenty Społecznego Nauczania Kościoła, zwłaszcza Kompendium nauki społecznej Kościoła. Mądrym i roztropnym zaangażowaniem się w wybory, dajmy świadectwo wartościom płynącym z Ewangelii. Prośmy o wstawiennictwo Św. Jana Pawła oraz Św. Patronów Europy, aby na nowo dekalog wnieść w jej życie społeczne. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA Św. Jan Paweł II Jan Paweł II 11.06.1999 r. w Warszawie w przemówieniu na zamknięcie II Synodu Plenarnego, położył nacisk na współodpowiedzialność za Kościół wszystkich jego członków: „biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Różnorodność charyzmatów i zadań, których Duch Święty udziela duchownym i świeckim, ma służyć budowaniu kościelnej wspólnoty na różnych poziomach życia parafialnego, diecezjalnego, krajowego czy międzynarodowego”. Podkreślał, że „może się to dokonać głównie poprzez świadome uczestnictwo wszystkich w jego życiu, zgodnie z charyzmatem stanu i według zasady pomocniczości”. Dobra przyszłość i rozwój naszego Stowarzyszenia jest możliwa tylko wtedy, gdy będziemy razem – świeccy i duchowni. Dlatego twórzmy dobry klimat dla tej współpracy, by była ona owocna. Poprzez wstawiennictwo naszego Patrona prośmy, by wspierał i umacniał rozwój Akcji Katolickiej w Polsce. Sł. Boży Kard. August Hlond i Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński Zachęcamy do pogłębiania nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda oraz Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz modlitwy o rychłą ich beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do podjęcia szerszych inicjatyw w działalności DIAK i POAK upamiętniających patronów roku 2019 ustanowionych przez Sejm RP: Annę Walentynowicz i Stanisława Moniuszko a także wydarzenia: Unię Lubelską i Powstanie Śląskie. PODSUMOWANIE Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest, możliwe bez zakorzenienia w mocy i darach, jakich Duch Święty stale nam udziela. Prowadzona przez nas misja nie rozwinie się w pełni i nie wyda obfitych owoców bez gotowości i pragnienia przyjęcia tych darów. Dlatego otwórzmy się na Trzecią Osobę Trójcy Świętej i siedmiorakie dary, które nam ofiarowuje. W mocy Duch Świętego z odwagą i nadzieją wejdźmy w kolejny rok naszej służby Kościołowi i apostołowania. Niech nas w tym wspierają święci patronowie Akcji Katolickiej w Polsce – Św. Jan Paweł II i Św. Wojciech. Króluj nam Chryste! CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU.  100 lecie odzyskania niepodległości. W roku 2018 przypada 100 lecie odzyskania niepodległości Polski. Za pasterzami Kościoła w naszej Ojczyźnie zapraszamy do ożywienia naszych postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej. Na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „Chrześcijański .< kształt patriotyzmu” zachęcamy do podjęcia szerokich działań i inicjatyw patriotycznych..  Wybory samorządowe. Św. Jan Paweł II wskazywał, że demokracja wymaga dojrzałości, ludzi myślących i ludzi sumienia.  Chrześcijanin jako obywatel jest. t odpowiedzialny za kształt społeczeństwa, w którym żyje. Dlatego wobec wyborów powinien postępować zgodnie z nauką społeczną. Kościoła, która przypomina, że polityka ma być roztropną troską o dobro wspólne. Dlatego też jednych zachęcamy by z odwagą i. odpowiedzialnością wyruszyli  po mandat pracy w samorządach, drugich o roztropne wsparcie i właściwe wybory. Brak udziału . w  wyborach jest poważnym zaniedbaniem, rezygnacją z prawa i godności osoby ludzkiej, niosącą negatywne konsekwencje dla całej. społeczności.. MŁODZI PRZYSZŁOŚCIĄ KOŚCIOŁA.  Synod Biskupów. „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” to temat XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który zaplanowano w . październiku 2018 roku. Jako busolę na drodze do synodu Papież Franciszek powierzył biskupom dokument przygotowawczy. Zachęcamy. do podjęcia szczególnej modlitwy w intencji dobrego przygotowania i owoców Synodu.. Światowe Dni Młodzieży. Kolejne 34. spotkanie młodych katolików, z papieżem Franciszkiem, odbędzie się w dniach 22−27 stycznia 2019 w Panamie pod. hasłem „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Niezbędne przygotowania będą prowadzone na. płaszczyźnie duchowej ale także finansowej. Bowiem głównym składnikiem kosztów jest transport do odległej Panamy. Jako. zaangażowani ludzie świeccy, tak jak Maryja, która wiedziała, że jest służebnicą Pana, tak i my spróbujmy podjąć wymierną pomoc w. realizacji uczestnictwa młodych w tym wydarzeniu..  Św. Stanisław Kostka. W 15 sierpnia 2018 roku przypada 450 rocznica śmierci  Św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Św. Jan Paweł II,  13 listopada 1988 r. klęcząc przy sarkofagu polskiego świętego, na rzymskim Kwirynale mówił tak: „«Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele». Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (…). Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata (…). Tak, św. Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem – patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”. Te słowa św. Jana Pawła II pozostają aktualne do dziś. Jako zaangażowani w dzieło Akcji Katolickiej, ale też jako wychowawcy i nauczyciele, podejmijmy próbę bliższego ukazania osoby św. Stanisława Kostki. Niech będzie inspiracją do nawiązania kontaktów i podjęcia inicjatyw ze szkołami i placówkami wychowawczymi. To także idealny patron dla młodych na dzisiejsze trudne czasy.. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA. Św. Jan Paweł II. Św. Jan Paweł II patronuje, już oficjalnie Akcji Katolickiej w Polsce. Wyzwala to w nas zjednoczonych w Akcji Katolickiej jeszcze większe zobowiązanie do życia według przykładu Jego osoby. Niech wzrasta w nas świadomość potrzeby ukazywania innym, poprzez świadectwo swojego życia, papieskiego nauczania, troski i miłości do drugiego człowieka. Człowiek święty to piękny umysł i piękne serce. Niestety, obecne czasy charakteryzuje dość swobodny stosunek do tej najwspanialszej perspektywy. I to jest dla nas wyzwanie, by podjąć próbę aby współczesny człowiek, napotkany obok nas ubogacił swoje wnętrze a nie hołdował tylko zewnętrznej stronie życia. Św. Janie Pawle módl się za nami!  Sł. Boży Kard. August Hlond i Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński Popularyzacja nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w 70 rocznicę jego śmierci oraz Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na jego beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do uwzględnienia w działalność DIAK-ów osób, na które w 2018 roku zwraca uwagę polski Parlament. PODSUMOWANIE Napełnieni Duchem Świętym i otwarci na Jego dary, niezmiennie kontynuujmy naszą troskę o żywy Kościół lokalny. Pomnażajmy owocność AK poprzez wykorzystanie nadanej nam osobowości prawnej. Urzędy i instytucje oferują wiele możliwości. Zaniedbaniem katolików świeckich, jest dziś oddanie tego pola i środków innym. Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijańskiego, pomóż przyjąć i żyć Twoimi darami, pozwól „wypłynąć na głębię” (Łk 5,4). . Króluj nam Chryste! W imieniu Zarządu. Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej       † Mirosław Milewski                                                Urszula Furtak Krajowy Asystent Kościelny                              Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2016 r.

logo1. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej był ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia. Przenieśmy jego idee do diecezji i parafii. Dokonajmy podsumowania naszej lokalnej działalności w czterech, wyznaczonych przez kongres obszarach : społeczeństwa, rodziny, polityki i kultury i wyznaczmy zadania na przyszłość, kierując się potrzebami środowiska.

2. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, które odciskają coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie. Aby im przeciwdziałać potrzebna jest silna Akcja Katolicka, która z nowym zapałem i nową energią przystąpi do działania. Podejmijmy trud zorganizowania kongresów diecezjalnych, które ożywią działalność Akcji Katolickiej w diecezji i parafiach.

3. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wielkie wyzwanie dla polskiego Kościoła. Włączając się w ich organizację w swoich diecezjach, nawiążemy współpracę z młodymi ludźmi, których pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej.

4. 1050 rocznica chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary i ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii, która zakorzeniona jest w chrześcijaństwie. Opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego społeczeństwa, usprawiedliwianego tak zwanym rozdziałem państwa od Kościoła podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.

5. W Roku Miłosierdzia, rozpropagowanie wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie dzieł miłosierdzia wpisanych w działalność charytatywną (uczynki miłosierdzia co do ciała) i duchową (uczynki miłosierdzia co do duszy np. posty i róże inicjatywy, które wpisują się w naturalne przestrzenie naszej działalności), zachęcenie do nawiedzanie Jubileuszowych Kościołów Odpustowych w naszych diecezjach.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE
NA ROK 2015

Liturgia i modlitwa
Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy.
Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy.
W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nad
wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i
opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych
czasach.
Święty Jan Paweł II mówił: „Z Cove de Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję.
Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym
szeroko rozprzestrzeniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację
materialistyczną” (przemówienie z 13.05.1991r. skierowane do biskupów portugalskich). Dziś
stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich
źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej.
Zagrożony jest pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się
prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów
społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia
Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca,
Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata.
Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród
jak największej rzeszy wiernych :
- nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
- codzienny różaniec
- modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie.
Problematyka społeczna
I. Rodzina
Społeczeństwo boryka się dziś z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami
dramatycznie zwiększającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących w wolnych
związkach, którzy nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Wielu, w
imię wygodnego życia bez zobowiązań odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do
antykoncepcji i aborcji.
Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo
oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w
oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniem Akcja
Katolicka powinna :
1. Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
2. Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.
3. Uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach nauczania.
4. Podejmować działania na rzecz rodzin.
II. Polityka
W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć
będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych
parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w
wyborach.
Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy
głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę
kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia,
legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym
życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskim.
Zagadnienia organizacyjne
Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania
dotychczasowego dorobku, a zarazem spojrzenie w przyszłość.
W ramach przygotowania do kongresu podejmijmy trzy zadania:
- niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę,
- przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowaną do najmłodszych – dzieci i młodzieży,
- nawiążmy współpracę przynajmniej z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem
działającym w parafii i w diecezji.
Wspieranie przygotowań organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży.
Formacja
1. Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego J an   Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA 2014 ROK
Niosąc w naszych sercach szczerą wdzięczność za owoce zakończonego Roku Wiary
rozpoczynamy z nadzieją nowy rok duszpasterskiej troski, wpisany w liturgiczne
doświadczenie tajemnic Zbawienia. Przygotowując się do 1050 rocznicy Chrztu Polski i
wielkiego dzieła Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pragniemy odnowić w sobie
doświadczenie Mocy Boga prowadzącego nas przez wiarę i chrzest do świadectwa. Jakże
wielką radością, ale i wyzwaniem jest oczekiwanie na dzień kanonizacji błogosławionego
Jana Pawła II. Jego osoba stanowi potwierdzenie zwycięstwa Boga w życiu i poprzez życie
pokornego ucznia.
Ufam, że Boże dary, jakie były naszym udziałem w Roku Wiary pomogą nam w
jeszcze bardziej dojrzały i duchowo mocniejszy sposób złożyć wyznanie: Wierzę w Syna
Bożego. Na tym fundamencie ma być budowana nasza chrześcijańska postawa, która
nieustannie jest weryfikowana przez otaczający nas świat. Warto wraz z Apostołem Piotrem
potwierdzić: „Ty masz Słowa Życia Wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś
Świętym Boga“ (J 6,68n). Opierając się na Mocy Zbawiciela i podejmując oddaną troskę o
naszą wiarę pragniemy z oddaniem podjąć życie wspólnoty Kościoła, która ma stawać się
coraz wyraźniejszym znakiem obecności i zwycięstwa Bożej Prawdy i Miłości we
współczesnym świecie. Niech to będzie czas pielęgnowania w nas ŚWIATŁA
CHRYSTUSOWEGO, aby swoim blaskiem oświecało ścieżki współczesnego człowieka.
Żywię szczerą nadzieję, że zaprezentowane materiały pomogą wszystkim członkom
Akcji Katolickiej w Polsce z pełnym oddaniem podjąć wielkie wyzwanie poprzez które
będziemy głosić, że: KOŚCIÓŁ MA MÓJ GŁOS. Tylko wówczas, gdy zachowamy pełną
oddania wrażliwość i odpowiedzialność za naszą wspólnotę wiary, nasze życie będzie
czytelnym głosem odkrywającym bogactwo Bożej Świętości, Wierności i Miłości.
                                                                                                                          + Marek Solarczyk
                                                                                                              Krajowy Asystent Kościelny
                                                                                                                      Akcji Katolickiej


Formacja
1. Propagowanie nauczania Ojca Świętego Franciszka oraz przeciwstawianie się
instrumentalnemu traktowaniu jego słów i wypaczaniu ich treści przez media.
2. Wprowadzanie w życie nauczania bł. Jana Pawła II jako przygotowanie i
dziękczynienie za dar kanonizacji.
3. Organizowanie spotkań formacyjnych dotyczących tematyki :
- niebezpieczeństwa związane z ideologią gender,
- in vitro – zagrożenia w aspekcie duchowym i medycznym,
- promowanie rodziny, która jest miejscem przekazywania życia i wychowania w
wierze,
- rola i miejsce świeckich w Kościele – w kontekście hierarchiczności, posłuszeństwa i
odpowiedzialności za Kościół.

Modlitwa
1. Prowadzenie comiesięcznej modlitwy za Kościół prześladowany i o pokój na świecie.
2. Kontynuowanie modlitwy w intencji parlamentarzystów, aby godnie, w poczuciu
odpowiedzialności za dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich wartości
pełnili powierzone im przez naród zadania.
3. Modlitewne wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz świętowania niedzieli.

Sprawy organizacyjne
1. Wypracowanie zasad sprawnego przekazywania informacji i materiałów z Krajowego
Instytutu AK, do Parafialnych Oddziałów stowarzyszenia.
2. Systematyczne organizowanie spotkań dla liderów Akcji Katolickiej z Parafialnych
Oddziałów.
3. Umacnianie współpracy z ruchami i organizacjami istniejącymi w parafii.
4. Stworzenie przy Diecezjalnym Instytucie AK grupy doradców (np. prawnika i innych
specjalistów), celem konsultacji w zakresie treści i formy stanowiska DIAK, w
sprawach dotyczących diecezji.
5. Przygotowanie materiałów promocyjnych AK (np. rollup) według wzoru
przekazanego przez KIAK,
6. Oddelegowanie skarbnika lub wskazanej przez niego osoby na szkolenie skarbników

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ W ROKU 2012/2013

Kontekst duszpasterski dla kierunków działania Akcji Katolickiej w Polsce w roku 2012/2013 W realizacji kierunków działania Akcji Katolickiej, w nowym roku duszpasterskim w Kościele w Polsce, korzystamy z następujących podstawowych pomocy:

:

 

1/ „<Być solą ziemi>. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Rok 2012/2013, Poznań 2012;

2/ „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolatu. Materiały formacyjne na 2013 r., red. ks. T. Borutka, Warszawa 2012.

I. Założenia Programu duszpasterskiego

Budowanie komunii z Bogiem oraz komunii pomiędzy ludźmi to podstawowe i aktualne zadanie, które nakreślił dla Kościoła Sobór Watykański II, a które bł. Jan Paweł II przypomniał w liście apostolskim Novo millennio ineunte: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata” (n. 43).

Nowy Program duszpasterski, którego hasło brzmi: Być solą ziemi, zwraca szczególną uwagę uczniów Jezusa na potrzebę dawania świadectwa o jedności z Bogiem i bliskości z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym, który potrzebuje wsparcia duchowego i materialnego. Uwrażliwia ich też na budowanie, na fundamencie sakramentu chrztu świętego, odpowiedzialności za przekaz wiary młodemu pokoleniu i wspieranie w tej misji duszpasterzy, osób konsekrowanych i katechetów. Ważnym odcinkiem apostolskiego zaangażowania wierzących w Chrystusa powinno być także podjęcie z nową mocą misji przemiany świata, w duchu przesłania Synodu Biskupów, który wzywa do nowej ewangelizacja i przesłania Roku Wiary, ogłoszonego przez Benedykta XVI, który jest zaproszeniem do wewnętrznego nawrócenia (Porta fidei, 6).

Program duszpasterski wspiera – podobnie jak w minionych latach – małżeństwa i rodziny, aby stawały się Kościołami domowymi, które skutecznie przekazują dzieciom doświadczenie Boga. Podejmuje także tematykę świętowania niedzieli, pomagając w formowaniu chrześcijańskich postaw, szanujących Dzień Pański.

 

 

II. Cele ogólne, treści i realizacja

Cele:

– krzewienie duchowości komunii,

– rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich,

– formowanie wiernych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata,

– uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

Treści:

– nadprzyrodzona miłość świata,

– powszechne powołanie apostolskie,

– ewangelizacja wielowymiarowa,

– zaangażowanie społeczne chrześcijan, służba ubogim,

– troska o rodzinę.

Realizacja:

– odkrywanie powołań do ewangelizacji,

– wspólna troska wierzących o przekaz wiary młodemu pokoleniu (bierzmowanie),

– chrześcijańskie świadectwo małżeństw i rodzin,

– obecność wiernych świeckich w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym,  

    kulturalnym, medialnym,

– umacnianie i rozszerzanie działalności Parafialnych Zespołów Caritas,

– troska o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli.

III. Celem Roku Wiary, w świetle założeń Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, jest także uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. Takie wyznanie wiary Akcja Katolicka (podobnie jak i inne organizacje kościelne, względnie grupy wiernych), złoży podczas ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę.

IV. Pomoce formacyjne:

– Dokumenty Soboru Watykańskiego II,

– Katechizm Kościoła Katolickiego,

– Adhortacja apostolska Pawła VI Evangelii nuntiandi,

– Encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio,

 

– Adhortacje apostolskie Jana Pawła II: Christifideles Laici, Ecclesia in Europa,

 

Novo millennio ineunte,

 

– List apostolski Jana Pawła II Dies Domini,

– Encyklika Benedykta XVI Deus caritas est,

– Adhortacje apostolskie Benedykta XVI: Sacramentum caritatis, Verbum Domini,

– List apostolski Benedykta XVI Porta fidei,

– Kongregacja Nauki Wiary: Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok   Wiary,

– „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolatu. Materiały formacyjne na

    2013 r., red. ks. T. Borutka, Warszawa 2012,

– „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” (Warszawa),

 – inne wydawnictwa (krajowe i diecezjalne).

Kierunki działania Akcji Katolickiej na 2013 rok

I. Modlitwa

Podjęcie stałej modlitwy w intencji parlamentarzystów, aby godnie, w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich wartości, pełnili powierzone im przez naród zadania.

II. Formacja intelektualna

1.  Organizowanie spotkań formacyjnych poświęconych przesłaniu Soboru Watykańskiego II w 50. rocznicę rozpoczęcia jego obrad. W szczególności studium nauczania soborowego, dotyczącego roli i zadań katolików świeckich w Kościele i w świecie.2.  Udział przedstawicieli DIAK-ów, a w szczególności prezesa i delegata do Rady Krajowego Instytut Akcji Katolickiej, w szkoleniach i spotkaniach formacyjnych organizowanych przez KIAK.

 

III. Propozycje działań

1.   Upowszechnianie prawd wiary poprzez studium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

2.   Podejmowanie inicjatyw w zakresie formacji katolickiej młodego pokolenia Polaków, a zwłaszcza dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i młodzieży – do sakramentu bierzmowania. Organizowanie konkursów biblijnych, przeglądów pieśni religijnej i patriotycznej, tworzenie świetlic przy parafiach, organizowanie pielgrzymek, letniego wypoczynku itd.

3.   Organizowanie szkoleń i spotkań formacyjnych dla liderów AK w Parafialnych Oddziałach AK.

4.   Zaangażowanie się w wychowanie patriotyczne i udział w obchodach uroczystości patriotycznych; organizowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

5.   Promowanie zasad katolickiej nauki społecznej w oparciu o dokument społeczny Kościoła i inne dokumenty wśród pracodawców i pracowników oraz lokalnych polityków.

6.   Korzystanie z lokalnych mediów katolickich, m.in. przez prowadzenie stałych audycji AK w diecezjalnych rozgłośniach radiowych.

7.   Włączenie się w akcje plakatowe organizowane przez KIAK.

8.   Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych społeczeństwa w celu ochrony środowiska naturalnego z myślą o przyszłości dalszych pokoleń.

IV. Ogólne kierunki działania AK w Polsce

 

AK ma przenikać wszystkie sfery na­szego życia. Ma zatem zajmować się wszystkim. Nie wszędzie jednak tym sa­mym. Przedstawiamy zatem pewne gru­py zadaniowe, które może podejmować. Przy ich wyborze należy kierować się po­trzebami poszczególnych diecezji i para­fii, a także możliwościami ich realizacji.

W szczególności należy zwrócić uwa­gę na te obszary, które nie zostały jesz­cze zagospodarowane przez inne ruchy. organizacje, czy stowarzyszenia istnieją­ce w Kościele oraz podjąć z nimi współ­pracę tam, gdzie istnieją po temu warunki.

1. Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia

• Codzienna lektura Pisma Świętego.

• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo.

• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.

• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy bre­wiarzowej świeckich.

• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę dokumentów Kościoła.

• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.

• Organizowanie katechizacji dorosłych.

• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.

• Zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

2. Troska o rodzinę i wychowanie

• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami, katechetami oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne zagrożenia z jakimi stykają się dzieci i młodzież.

• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci.

• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w radach Szkoły.

• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,

• Tworzenie internatów i szkół katolickich.

• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań, rozgrywek sportowych, rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.

• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

3. Odnowa moralna społeczeństwa

• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.

• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i festynów bezalkoholowych.

• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.

• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

• Założenie księgi darów duchowych.

4. Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego

• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.

• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie ze Stowa­rzyszeniem Rodzin Katolickich i Gminny­mi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

• Otoczenie opieką POAK przynajmniej jednej rodziny.

• Tworzenie domów samotnej matki.

• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie stypendiów.

5. Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne

• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez   podejmowanie   wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi na terenie parafii.

• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.

• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamenta­rzystami i samorządowcami.

• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go, rachunkowego i innych.

• Uruchomienie telefonu zaufania.

• Prowadzenie pośrednictwa pracy.

6. Podjęcie działań w sferze kultury

 

• Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.

• Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni DVD.

• Organizowanie klubów parafialnych.

• Rozbudzanie uczuć patriotycznych po­przez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.

• Krzewienie tradycji i obyczajów ludo­wych poprzez organizowanie imprez kul­turalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych. ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.

• Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

7. Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji

• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.

• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji ra­diowych.

• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.

• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.                                                                              

                                      

 

 

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce

na rok 2011/2012

 Hasło:

Kościół naszym domem

Motto biblijne:

„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus” (1 Kor 3, 9-11).

 Kierunki działania dla Akcji Katolickiej na rok 2011/2012 - ak

 #

 

Kościół domem i szkołą komunii” trzyletni program duszpasterski dla Kościoła w Polsce.


Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2011 i 2012

Hasło na rok 2010 / 2011 i 2011/2012

We wspólnocie z Bogiem” i „Kościół moim domem”

Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem i w służbie Kościoła


Dzisiejsza sytuacja kulturowa i religijna Europy wymaga obecności katolików dojrzałych w wierze i wspólnot chrześcijańskich misyjnych , które będą dawały świadectwo miłości Boga do wszystkich ludzi.

Obecne hasło programu duszpasterskiego w Kościoła w Polsce „We wspólnocie z Bogiem” Akcja Katolicka ma realizować poprzez budowanie więzi pomiędzy człowiekiem i Bogiem przez sakramenty, systematyczną lekturę Biblii i formację duchową. Celem tych działań powinno być pogłębienie więzi międzyludzkich: w rodzinie i małżeństwie oraz w każdej innej wspólnocie, także parafialnej – pomiędzy duszpasterzami i wiernymi.

 

Stałe zalecenia dla Akcji Katolickiej

1. Modlitwa, liturgia, formacja

a/ praktyka Liturgii Godzin i modlitwy różańcowej,

b/ codzienna lektura Pisma Świętego,

c/ pełny udział w niedzielnej Mszy Świętej /czytania, modlitwa wiernych,

dary z komentarzem, modlitwa dziękczynna /

d/ systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty,

e/ stała modlitwa za kapłanów, w tym za asystentów Akcji Katolickiej

f/ udział w rekolekcjach i dniach skupienia,

g/ udział w pielgrzymce na Jasną Górę

h/ angażowanie dzieci i młodzieży w działalność apostolstwa

i/ przywrócenie świętowania niedzieli

j/ Świętowanie religijno-patriotyczne


2. Problematyka społeczna

a/ propagowanie katolickiego małżeństwa i rodziny; troska duchowa i materialna

o rodzinę

b/ troska o ubogich

c/ podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami

pozarządowymi zajmującymi się problematyką społeczną w tym edukacją, kulturą

sportem i rekreacją.

d/ wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich szczególnie

członków AK


2. Sprawy organizacyjne

a/ powołanie nowych oddziałów AK

b/ wysyłanie przedstawicieli DIAK na szkolenia liderów

c/ utrzymanie stałego kontaktu z DIAK

d/ aktywny udział w pielgrzymce na Jasną Górę

e/ zaangażowanie w organizację Dnia Papieskiego

f/ współpraca z KSM oraz innymi organizacjami kościelnymi

g/ organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów pieśni, poezji oraz wiedzy

religijnej dla dzieci i młodzieży

h/ zwiększanie dyscypliny finansowej w zakresie składek członkowskich

i/ przekazywanie rocznych sprawozdań do DIAK

#

2011

 

 

 

 

 

 

Kalendarium Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Diecezji Toruńskiej na rok 2015

 

Spotkanie opłatkowe

17stycznia  Toruń ul.łazienna 22

godz.12.00   spotkanie z prezesami i skarbnikami

godz 14.00 Msza św. . agapa

Dni Skupienia

„  Praktyczno- krytyczna funkcja Kościoła " -  ks. dr hab. Wiesław Łużyński

28  lutego  -  Brodnica godz. 10.30 parafia pw. NPNMP ul. Sądowa 5a

07 marca  -  Toruń godz. 10.30 parafia pw. św. Antoniego ul. św. Antoniego 4

14 marca  -  Grudziądz godz. 10.30 Msza Św. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

                         Katechezy odbędą się w Bursie Szkolnej ul. Chełmińska 97


 Konferencja międzydiecezjalna

25 kwietnia - godz 10.00

Centrum Dialogu przy seminarium Duchownym w Toruniu , Pl.bł. W.S. Frelichowskiego

1. Msza św.

2.Temat I: Synod Biskupów- ciało doradcze papieża.

   Temat II: Rodzina w nauczaniu Sw. Jana PawłaIIz

Ogólnopolska pielgrzymka AK na Jasną Górę

19/20 czerwca

Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie

17-18-19-20 września - "Nieśmy Ewangelię Nadzieii".

Dni Formacyjne w Zamku Bierzgłowskim

25-26-27 września  

Szkoła Modlitwy-Modlitwa chrześcijańska  poprpwadzi ks.Krzyszto Mudlaff.

Rada DIAK

26 września - godz 15.00 poprzedzona koronką do Miłosierdzia Bożego.

 Dzień Papieski i 11 dni wspomnień o św.Janie Pawle II

11 października

Propozycje na  Dzień Papieski :

Idea Dnia Papieskiego - czytanie przed Mszami świętymi w niedzielę 13.paźdxiernika 2013r. 

Po Mszach św. odmawianie litanii do błogosławionego Jana Pawła II.

 Konferencja i wystawa na temat –błogosławiony Jan Paweł II.

Zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia AK i KSM

22 października uroczyste zakończenie dni ze św. Janem Pawłem II

Dzień Chrystusa Króla. Święto patronalne Akcji Katolickiej

 22 listopada godz 9.00 Msza św w katedrze św. Janów w Toruniu, koncert, agapa.                                                 

Katolicki Klub Dyskusyjny (KKD)

 2015 rok  -Rokiem Życia Konsekrowanego - 10luty 2015

                    Sw.Jana Pawła IIw 10 rocznicę śmierci.

                     Kard.Bolesława Kominka w 50 rocznicę śmierci.

                    Jana Długosza kronikarza Polski w 600 rocznicę urodzin.

godz. 19.00 kaplica ul. Świętej Faustyny 7 w Toruniu

Msza św. za Ojczyznę

11 każdego mies o godz 18.00 w Samktuarium Miłosierdzia Bożego, ul.św. siostry Faustyny w Toruniu

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 kontakt : Lidia Gliwa 566236130, 604 536 747, lidia.gliwa@gmail.pl ;  l.gl@wp.pl

strona internetowa DIAK: www.aktorun.pl

kontakt strona :  503 048 053,  teresa.jeszka@wp.pl